Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

34-713 Skawa 278   
tel./fax. 182 686 006
e-mail:sp3skawa@interia.pl

Przejdź do strony głównej

, 24 stycznia 2021

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Zasady korzystania z bezpłatnych podręczników

2014-10-31

Skawa, 29.08.2014r.

 

ZARZĄDZENIE NR 2/14/15

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie  z dnia 29 sierpnia 2014 roku

 

W sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów  z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

  Na podstawie: art.22 ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz.2572, z póź. zm.)

  Zarządzam co następuje:

§1

   W celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania
z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie.

§2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o :

a)    szkole -należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Brata Alberta  w  Skawie,

 b)    uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze ewidencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie,

 c)    rodzicu ucznia-należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

 d)    podręcznikach –należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik
z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do  zajęć
z danego języka obcego nowożytnego,

 e)    organie prowadzącym-należy przez to rozumieć gminę Raba Wyżna. 

 

§3

 

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego , materiały edukacyjne do zajęć z danego języka nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej            i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 4.  Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później , niż do dnia
  14 września danego roku szkolnego.
 6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie  w trakcie  danego roku szkolnego.
 7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.
 8. Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa  i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 9. Za zebranie od rodziców podpisów umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca , a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej. 

 

§4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

 

§5

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 25 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 2.  Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki –nauczyciele , o których mowa
  w ust.2 dokonują oględzin podręcznika określając stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza zwykłe jego używanie, bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.  Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.
 5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu. 

 

§6

  1.Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,   do zadbania o jego walor użytkowy i estetyczny , do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zgubieniem.

 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego   za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

 

§7

 Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§8

 1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a)    w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klasy I szkoły podstawowej,

b)    w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas I, II, IV szkoły podstawowej,

c)    w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I, II, III, IV, V szkoły podstawowej

 1. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. 

 

§9

  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§10

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Podstawa Prawna:  Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/14/15 z dnia 29 sierpnia 2014r.

 

UMOWA UŻYCZENIA

zawarta w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie ,                                          w dniu 1 września 2014 roku, pomiędzy:

1. Szkołą Podstawową nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie, zwaną dalej „Użyczającym”,

w imieniu której działa mgr Robert Krupowski - dyrektor szkoły, a

2............................................................................... zwanym dalej „Biorącym w użyczenie”,

zamieszkałym w ......................................................................................................................... - rodzicem/opiekunem prawnym................................................................................................. - ucznia klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie.

§ 1.

Przedmiotem użyczenia są podręczniki do klasy I szkoły podstawowej – Nasz Elementarz. Użyczający oświadcza, że działa w imieniu Gminy Raba Wyżna jego właściciela oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania, a Biorący do używania Przedmiot użyczenia przyjmuje.

§ 2.

 Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego – tj. od dnia 1 września 2014 roku do dnia 26 czerwca 2015roku.

§ 3.

 Biorący do używania oświadcza, ze odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4.

Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.

§ 5.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych Użyczający może żądać zwrotu kosztu ich zakupu.

 

§ 6.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia (podręczniki) w terminie do dnia 25 czerwca i miejscu wskazanym przez Użyczającego (w bibliotece szkolnej).

§ 7.

 Biorący do używania zobowiązuje zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły. Zapis §4 do 6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8.

 Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znacznego pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

§ 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

................................................................                                               .................................................................

                       Użyczający                                                                                              Biorący do używania     

 

Czytaj więcej o: Zasady korzystania z bezpłatnych podręczników

Regulamin Rady Rodziców

2014-10-31

Regulamin Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 3

im. Św. Brata Alberta w Skawie

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 1/2012/2013 z dnia 26 września  2012 r.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Rodziców zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

oświaty z 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły.

§ 2

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów i przyjmuje nazwę

„Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3  im. Św. Brata  Alberta w Skawie”.

§ 3

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą

Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami                 i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.

§ 4

Podstawowe zasady działania Rady określa niniejszy Regulamin wprowadzony uchwałą

Rady Rodziców Szkoły na walnym zebraniu w dniu, przegłosowaną zwykłą większością

głosów w głosowaniu jawnym.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 5

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły a w tym:

b) zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły przez:

c) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

d) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,

e) znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

f) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci,

g) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły i jej organów,

h) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

i) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

j) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy,

k) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

l) współpraca ze środowiskiem lokalnym,

ł) udzielanie pomocy innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

m) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,

n) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

o) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą,

p) opiniowanie wszelkich spraw i dokumentów, wskazanych w innych przepisach,

j) współorganizacja uroczystości szkolnych takich jak: DEN, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Patrona szkoły i inne

§ 6

1. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły (lub placówki),

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie

treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców); jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem

sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

3) uchwalanie regulaminu swojej działalności,

2. Ponadto Rada Rodziców

1) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

2) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora

3) opiniuje podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji

4) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia ocen dorobku zawodowego za okres stażu

5) propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny wych. fiz.

6) opiniuje wprowadzeni dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

ROZDZIAŁ III

ORAGANIZACJA RADY RODZICÓW I PODSTAWOWE ZASADY JEJ

PRACY

§ 7

1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranych w

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.

2. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium Rady.

3. Prezydium Rady wybiera w sposób przez siebie ustalony przewodniczącego, zastępcę,

sekretarza i skarbnika.

4. Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady Rodziców organizuje ustępująca Rada Rodziców.

5. Rada Rodziców spotyka się na zebraniach walnych organizowanych co najmniej dwa

razy w roku.

6. W posiedzeniach Rady rodziców mogą brać udział, dyrektor szkoły, przedstawiciele Rady

Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i inne zaproszone osoby.

7. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż

1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

8. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

9. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

10. Posiedzenia Rady Rodziców protokołowane są w protokularzu. Za protokularz i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW

§ 8

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Rady Rodziców.

2. Listę uczestników Rady Rodziców oraz quorum ustala sekretarz lub przewodniczący rady.

3. Uchwały Rady stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Rady.

4. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza w protokularzu.

5. Protokół zatwierdza się na następnym posiedzeniu Rady.

ROZDZIAŁ V

WYBORY DO RADY RODZICÓW

§ 9

1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu  na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy. Wybory odbywają bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.

2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danej klasy wybierają ze swojego grona „trójkę klasową”.

3. O liczebności „trójki klasowej” decydują rodzice klasy.

4. Do udziału w wyborach „trójki klasowej” są uprawnieni rodzice danej klasy. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

5. Osoba kandydująca do „trójki klasowej” musi wyrazić na to zgodę.

6. Ogłoszenie wyników, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 10

Rada Rodziców gromadzi środki finansowe na fundusz zwany: Fundusz Rady Rodziców.

§ 11

Fundusz Rady Rodziców powstaje z dobrowolnych składek rodziców i innych dochodów wygospodarowanych przez Radę zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

§ 12

Funduszem Rady Rodziców zarządza Prezydium Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem szkoły, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły w szczególności Dyrekcją Szkoły.

§ 13

Środki finansowe FRR Rada może gromadzić w banku na bieżącym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

§ 14

Rada może pozostawić do dyspozycji skarbnika tak zwane pogotowie kasowe w

wysokości ustalonej na pierwszym w kadencji posiedzeniu Prezydium Rady.

§ 15

Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają upoważnieni przez Radę dwaj przedstawiciele Prezydium Rady w tym skarbnik.

§ 16

Środki gromadzone przez FRR pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców pozostają do dyspozycji Prezydium Rady.

§ 17

Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu rodziców,

skarbnik Prezydium Rady przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Prezydium rady zaprasza na swoje posiedzenia dyrektora szkoły, a Rada Pedagogiczna na swoje posiedzenia plenarne przedstawicieli prezydium Rady Rodziców. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności

rodziców.

2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną, radę szkoły prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły, rady szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

§ 19

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek dowolnego organu szkoły po ich zatwierdzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu Rady Rodziców.

§ 20

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

„Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Czytaj więcej o: Regulamin Rady Rodziców