Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Klasa IV

KLASA 4 Ocena śródroczna z plastyki

 

OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - uczeń

celująca

Na ocenę celującą uczeń realizuje wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych (tytuł laureata – miejsca I-III na szczeblu min. gminnym)

- wykazuje dojrzałość plastyczną w swoich pracach zachowując zasady kompozycji

- bierze czynny udział w życiu szkoły

- posiada bogatą wiedzę na temat elementów dzieła plastycznego (techniki plastyczne, barwa, faktura, kreska, perspektywa) wykraczającą poza poziom klasy IV

 

 

bardzo dobra

Na ocenę bardzo dobrą uczeń realizuje wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:

WIADOMOŚCI

- wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne i potrafi je omówić

- rozróżnia i odczytuje sposoby kompozycji

- omawia rolę środków plastycznych, zróżnicowań walorowych, światłocienia,

- określa narzędzia jakimi posłużył się artysta

- zna wszystkie podziały barw i potrafi podać ich przykłady

- wymienia rodzaje linii i podaje przykłady ich zastosowania

UMIEJĘTNOŚCI

- w swoich pracach stosuje indywidualne i ciekawe rozwiązania

- tworzy plamy walorowe,

- tworzy własną paletę barw w wykonywanych pracach plastycznych

- prace wykonuje zgodnie z podanym tematem, zróżnicowanymi technikami plastycznymi

- wzorowo organizuje swój warsztat pracy

- aktywnie uczestniczy w pracy grupy, podaje ciekawe rozwiązania

 

 

 

dobra

Na ocenę dobrą uczeń realizuje wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto:

WIADOMOŚCI

- określa rodzaje linii

- wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne

- potrafi wymienić narzędzia malarskie i omówić niektóre z nich,

- zna elementy dzieła plastycznego i potrafi omówić niektóre z nich

- zna podział barw: podstawowe, pochodne, ciepłe zimne, dopełniające

-omawia wybrane reprodukcje obrazów pod względem kolorystyki i zastosowania narzędzi plastycznych

UMIEJĘTNOŚCI

- wykorzystuje możliwości wyrazu linii

- umie wypełnić płaszczyznę różnymi rodzajami kompozycji

- potrafi mieszać ze sobą dla uzyskania rozwiązań barwnych

- prace plastyczne wykonuje estetycznie i zgodnie z tematem

- w swoich pracach wykorzystuje poznane wiadomości

 

 

 

dostateczna

Na ocenę dostateczną uczeń realizuje wymagania na ocenę dopuszczającą, a ponadto:

WIADOMOŚCI

- określa rodzaje linii,

- zna podstawowe pojęcia plastyczne – kreska, kontur, barwa, kontrast

- zna podział barw: podstawowe, pochodne, zimne, ciepłe

- potrafi wymienić niektóre elementy dzieła plastycznego i narzędzia malarskie

UMIEJĘTNOŚCI

- wykorzystuje podstawowe wiadomości o barwach w ćwiczeniach plastycznych

- komponuje prace plastyczne według podanych zasad

 

 

 

dopuszczająca

WIADOMOŚCI

- umie sklasyfikować jakie barwy należą do grupy barw zimnych i ciepłych

- umie wymienić barwy podstawowe i pochodne

- wymienia rodzaje kontrastów linii i powierzchni

UMIEJĘTNOŚCI

- dobiera przypadkowo elementy kompozycji

- prace wykonuje w sposób niestaranny

 

 

 

niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do przedmiotu.

 

 

 

 

 

 

KLASA 4 Ocena roczna z plastyki

OCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - uczeń

celująca

Na ocenę celującą uczeń realizuje wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych (tytuł laureata, miejsca I-III na szczeblu min. gminnym)

- wykazuje dojrzałość plastyczną w swoich pracach

- bierze czynny udział w życiu szkoły

- posiada bogatą wiedzę na temat technik malarskich wykraczających poza program klasy IV

 

 

bardzo dobra

Na ocenę bardzo dobrą uczeń realizuje wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:

WIADOMOŚCI

- potrafi wymienić i omówić techniki malarskie

- omawia w sposób właściwy przykłady malarstwa i zastosowane w nich techniki malarskie

- rozróżnia i odczytuje sposoby kompozycji

- zna i potrafi omówić rodzaje faktur malarskich

UMIEJETNOŚCI

- swobodnie posługuje się poznanymi barwami

- w swoich pracach stosuje indywidualne i ciekawe rozwiązania

 

 

dobra

Na ocenę dobrą uczeń realizuje wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto:

WIADOMOŚCI

- zna i potrafi omówić ważniejsze terminy z zakresu faktury malarskiej

- potrafi wymienić techniki malarskie i omówić niektóre z nich

- zna podstawowe pojęcia plastyczne – podaje przykłady w oglądanych reprodukcjach

UMIEJĘTNOŚCI

- umie połączyć barwy podstawowe w celu uzyskania pochodnych

- umie wypełnić płaszczyznę różnymi rodzajami kompozycji

- prace plastyczne wykonuje estetycznie i zgodnie z tematem

- w swoich pracach wykorzystuje poznane wiadomości

- uczestniczy w pracy grupy podaje prawidłowe rozwiązania

- prowadzi zeszyt systematycznie i starannie

 

 

dostateczna

Na ocenę dostateczną uczeń realizuje wymagania na ocenę dopuszczającą, a ponadto:

WIADOMOŚCI

-umie zidentyfikować poznane rodzaje barw na przykładach

- wymienia techniki malarskie i rozpoznaje w omawianych reprodukcjach niektóre z nich

- zna podstawowe pojęcia plastyczne dotyczące elementów dzieła plastycznego

- określa ważniejsze rodzaje kompozycji

UMIEJĘTNOŚCI

- wykorzystuje podstawowe wiadomości o barwach i technikach malarskich w ćwiczeniach plastycznych

- komponuje prace plastyczne według podanych zasad

- prowadzi zeszyt

 

 

dopuszczająca

WIADOMOŚCI

- umie sklasyfikować jakie barwy należą do grupy barw zimnych, ciepłych, podstawowych i pochodnych

- wymienia rodzaje kontrastów linii i powierzchni

- potrafi wymienić poznane techniki malarskie

UMIEJĘTNOSCI

- prowadzi zeszyt niesystematycznie

- dobiera przypadkowo elementy kompozycji

- prace wykonuje niestarannie

niedostateczna

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do przedmiotu.