Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Klasa IV

Wymagania edukacyjne  – wychowanie fizyczne kl. IV

 

I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu

1.Zachowanie i postawa oraz zaangażowanie ucznia. Ocena ta dokonywana jest w trakcie realizacji zajęć, poprzez obserwację ucznia. Częstotliwość oceniania ucznia – średnio jeden raz w miesiącu. W przypadku gdy przewinienie ucznia na zajęciach jest celowe i świadome, oraz zagraża bezpieczeństwu jego i innych uczeń otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną.

  1. Systematyczny udział w zajęciach. Ocena dokonywana jest  na półrocze i koniec roku.
  2. Postępy w kształtowaniu umiejętności ruchowych, elementów technicznych i usprawnianiu sprawności. Oceniany jest indywidualny postęp w wynikach, bez względu na ich wartość.
  3. Poziom wiedzy, sprawdzenie czy udział ucznia w kulturze fizycznej jest w pełni świadomy - rozmowy i dyskusje w obszarze kontroli wiadomości z zakresu: cechy prawidłowej postawy, zasady regionalnej zabawy ruchowej, zachowanie w sytuacji zagrożenia.

5.Aktywność : udział w zawodach, pomoc w organizacji zawodów, opracowanie gazetki, plakatów o tematyce sportowej

6.Odpowiednie nawyki higieniczne – uczeń ma obowiązek ćwiczyć w odpowiednim stroju sportowym – zmienna koszulka , (niedopuszczalne cienkie ramiączka),  sportowe spodenki, bluza dresowa, spodnie dresowe, sportowe buty. Ubiór nie powinien posiadać ostrych, twardych dodatków, uczniowie na zajęciach nie noszą ozdób na palcach, szayi, rękach i uszach. Niedopuszczalne są również długie paznokcie.

Uczeń otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną, gdy w ciągu jednego półrocza ma więcej niż trzy braki odpowiedniego  stroju, za każdy następny brak uczeń otrzymuje kolejną ocenę niedostateczną

 

 

  II. Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego

 

Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy). Każda niedyspozycja ucznia musi być potwierdzona przez rodzica na piśmie (za wyjątkiem nagłych wypadków). W innym przypadku będzie uznawana za brak stroju. Dopuszcza się zgłoszenie niedyspozycji przez ucznia jeśli zaistniała w szkole.

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na czas określony. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony ( absencja powyżej 50%,)

Na podstawie opinii lekarza uczeń może być zwolniony z wykonywania niektórych ćwiczeń podczas lekcji.

 

 

 

 

III. Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego:

 Uczeń może się odwołać od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli:

1. Nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach, zwolnienia z ćwiczeń w czasie zajęć są odpowiednio umotywowane ( przeciwwskazania zdrowotne, zaświadczenia lekarskie, niedyspozycja )

2.Bierze udział we wszystkich przeprowadzonych sprawdzianach umiejętności i próbach oceniających sprawność fizyczną, ( w przypadku braku zaliczenia, spowodowanego nieobecnością usprawiedliwioną obowiązuje wykonanie zaliczenia w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.)

4. Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy ( brak uwag negatywnych związanych z takim zachowaniem)   

5. W czasie zajęć nie stwarza niebezpiecznych sytuacji dla siebie i innych uczniów ( brak uwag negatywnych związanych z takim zachowaniem )

6. Zawsze przestrzega regulaminu sali i boiska sportowego ( brak uwag negatywnych związanych z takim zachowaniem)

7. W roli zawodnika,  stosuje zasady czystej  gry: szacunku dla rywala,  respektowania przepisów  gry, podporządkowania  się decyzjom sędziego, ( brak uwag negatywnych związanych z takim zachowaniem )

8.Posiada właściwy ubiór na lekcji WF(dopuszczalne trzy braki stroju w ciągu jednego semestru).

9.Oceny cząstkowe za postawę oraz zaangażowanie ucznia i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ciągu roku są co najmniej na poziomie dobrym (średnia ocen z całego półrocza)

Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z wychowania fizycznego może być podwyższona gdy uczeń przystąpi do sprawdzianu w formie praktycznej i pisemnej spełniając kryteria zawarte w wymaganiach edukacyjnych na stopień o który uczeń się ubiega.

 

IV. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Blok tematyczny:Postawa, zachowanie oraz zaangażowanie (aktywność ucznia), kształtowanie poczucia bezpieczeństwa

 

 

Ocena

Dopuszczająca

Uczeń:

Dostateczna

Uczeń:

dobra

Uczeń:

bardzo dobra

Uczeń:

celująca

Uczeń

 

Nie zawsze stara się podejmować wysiłek dostosowany do swoich możliwości, W czasie lekcji  popełnia  błędy w wykonywaniu zadań i przestrzeganiu przepisów, pomimo zwrócenia uwagi przez nauczyciela. Dość często używa brzydkiego słownictwa

 

 

Podejmuje wysiłek dostosowany do swoich możliwości, W czasie lekcji  popełnia błędy w wykonywaniu zadań i przestrzeganiu przepisów. Po zwróceniu uwagi przez nauczyciela stara się nie popełniać błędów. Stara się  nie używać brzydkiego słownictwa.

Podejmuje wysiłek dostosowany do swoich możliwości, W czasie lekcji sumiennie wykonuje polecenia i ćwiczenia, zdarza mu się popełnić nieliczne błędy które stara się naprawić. Nie używa brzydkiego słownictwa.

 

Podejmuje maksymalny wysiłek, dostosowany do swoich możliwości, sumiennie wykonuje zadania i ćwiczenia, przestrzega przepisów i regulaminów. Postępuje zgodnie z zasadą fair play. Nie używa brzydkiego słownictwa.

Stosuje zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych.

Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Współpracuje z nauczycielem , organizuje zawody, tory przeszkód, obwody stacyjne. Udziela pomocy uczniom mniej zdolnym ruchowo. Sam przygotowuje ćwiczenia rozgrzewające, konsultuje je z nauczycielem i potrafi  je przeprowadzić. Opracowuje gazetkę o tematyce sportowej

 

W przypadku gdy przewinienie ucznia na zajęciach jest celowe i świadome, oraz zagraża bezpieczeństwu jego i innych, uczeń otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną. 

 

 Blok tematyczny: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna – Kształtowanie umiejętności i diagnozowania rozwoju fizycznego, wydolności i sprawności fizycznej

 

Ocena

dopuszczająca

Uczeń:

dostateczna

Uczeń:

dobra

Uczeń:

bardzo dobra

Uczeń:

celująca

Uczeń:

 

 Potrafi wykonać próby sprawności  fizycznej:

 - marszowo-  biegowy test Coopera.

- gibkości

- siły mięśni brzucha

- siły mięśni obręczy barkowej

- szybkości i zwinności

Testy wykonuje bez zaangażowania. Celowo nie poprawia wyników.

 

 

Potrafi wykonać próby sprawności  fizycznej:

 - Wykonuje marszowo-  biegowy test Coopera.

- gibkości

- siły mięśni brzucha

- siły mięśni obręczy barkowej

- szybkości i zwinności

Wykazuje małe postępy w kolejnych próbach. Nie próbuje poprawiać swoich wyników.

potrafi dokonać sam pomiaru tętna.

Rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i wysilkowego i potrafi dokonać sam pomiaru tętna.

 

Potrafi  wykonać próby sprawności  fizycznej i dokonuje samooceny  z pomocą nauczyciela. :

 - wykonuje marszowo-  biegowy test Coopera. pokonując co najmniej odcinek 1600 metrów  

- gibkości

- siły mięśni brzucha

- siły mięśni obręczy barkowej

- szybkości i zwinności

Wykazuje zaangażowanie i postępy w kolejnych próbach na miarę swoich możliwości. Rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i wysiłkowego i potrafi dokonać sam pomiaru tętna.

 

.Potrafi wykonać próby sprawności  fizycznej i dokonać samooceny z pomocą nauczyciela:

 - Wykonuje bez  zatrzymania marszowo-  biegowy test Coopera. pokonując co najmniej odcinek 1800 metrów  

- wykonuje próbę zwinności

- próbę siły mięśni brzucha

- gibkości kręgosłupa,

- siły mięśni obręczy barkowej

- szybkości i zwinności

Wykazuje  postępy w kolejnych próbach w miarę swoich możliwości.

Rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i wysiłkowego i potrafi dokonać sam pomiaru tętna.

 

 

Potrafi wykonać samodzielnie próby sprawności  fizycznej i dokonać samooceny. Wie w jaki sposób  może sprawdzić swoją  sprawność fizyczną.  oraz rozwijać umiejętność diagnozowania sprawności. Wykonuje:

 - bez  zatrzymania marszowo-  biegowy test Coopera , uzyskuje  co najmniej 2300m – dziewczyny,2400m chłopcy.

- próbę zwinności

- próbę siły mięśni brzucha

- gibkości kręgosłupa

-  siły mięśni obręczy barkowej

Wykazuje bardzo dobre wyniki w kolejnych próbach, uzyskuje rekord ,szkoły.

 Rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego, umie dokonać pomiaru tętna u siebie i drugiej osoby.

 

 

 

 

 

 

 

Blok tematyczny:Aktywność fizyczna – kształtowanie umiejętności lekkoatletycznych

Ocena

dopuszczająca

Uczeń:

dostateczna

Uczeń:

dobra

Uczeń:

bardzo dobra

Uczeń:

celująca

Uczeń:

Posiada słabą wiedzę na temat zasad olimpizmu.

Brak widocznego zaangażowania w wykonywanie zadań.

 Nie stara się poprawić popełnianych błędów  technicznych w czasie  biegu na krótkim i dłuższym  odcinku, skoku w dal  sposobem naturalnym i rzucie piłeczką palantową z miejsca

Nie zawsze bezpiecznie pokonuje przeszkody,  w tempie dużo niższym niż   swoje możliwości

 

Zna symbole olimpijskie i zasady olimpizmu. Wykazuje małe postępy. Brak widocznego wysiłku w osiągnięciu lepszego wyniku.

Popełnia błędy  techniczne w czasie  biegu na krótkim i dłuższym  odcinku, skoku w dal  sposobem naturalnym i rzucie piłeczką palantową z miejsca  

Nie zawsze bezpiecznie pokonuje przeszkody  w tempie dostosowanym do swoich możliwości. Po zwróceniu uwagi stara się poprawiać błędy.

Zna symbole olimpijskie i zasady olimpizmu i odpowiada

Wykonuje zadania  z pełnym  zaangażowaniem,

wykazuje postępy

Osiąga wyniki na miarę swoich możliwości

Potrafi z małymi błędami  technicznymi wykonać  bieg na krótkim i dłuższym  odcinku, skok w dal  sposobem naturalnym i rzut piłeczką palantową z miejsca.

Potrafi dokonać pomiaru  szybkości stoperem  z pomocą nauczyciela  oraz pomiaru długości  skoku i rzutu.

Bezpiecznie pokonuje przeszkody  techniką naturalną, w tempie dostosowanym do swoich możliwości

Zna symbole olimpijskie i zasady olimpizmu,przygotował plakat dotyczący idei olimpizmu.

Wykonuje zadania  rzetelnie i z pełnym  zaangażowaniem wykazuje  postępy, poprawia osiągnięte wyniki. Podejmuje wysiłek dla  przezwyciężania własnych słabości,

Potrafi prawidłowo  technicznie wykonać  bieg na krótkim i dłuższym  odcinku, skok w dal  sposobem naturalnym i rzut piłeczką palantową z miejsca.

Bezpiecznie pokonuje przeszkody  techniką naturalną. Potrafi dokonać pomiaru  szybkości stoperem  oraz pomiaru długości  skoku i rzutu.

Zna symbole olimpijskie i zasady olimpizmu, przygotował plakat i samodzielnie przedstawia  referat dotyczący zasad olmpizmu na forum klasy

Wykonuje zadania  rzetelnie i z pełnym  zaangażowaniem osiągając bardzo dobre wyniki – pobija rekordy szkoły Startuje w zawodach sportowych osiągając punktowane miejsca

Podejmuje wysiłek dla  przezwyciężania własnych słabości,  wytrwale dąży do celu.  

Rozumie pojęcie zwinności, wytrzymałości, szybkości i zręczności. Umie przeprowadzić ćwiczenia rozgrzewające  dostosowane do określonych dyscyplin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok tematyczny: aktywność fizyczna- Kształtowanie umiejętności gimnastycznych

Ocena

dopuszczająca

Uczeń:

dostateczna

Uczeń:

dobra

Uczeń:

bardzo dobra

Uczeń:

celująca

Uczeń:

Wykonuje nie dokładnie  podstawowe  ćwiczenia gimnastyczne  według słownej instrukcji  nauczyciela.  Nie zawsze stara się  zapewnić bezpieczeństwo  sobie i współćwiczącym  w czasie ćwiczeń

gimnastycznych.

Wykonuje nie dokładnie  podstawowe  ćwiczenia gimnastyczne  według słownej instrukcji  nauczyciela. Stara się  zapewnić bezpieczeństwo  sobie i współćwiczącym  w czasie ćwiczeń

gimnastycznych.  

  W miarę swoich  możliwości wykonuje  poprawnie podstawowe  ćwiczenia gimnastyczne  według słownej instrukcji  nauczyciela.  Prawidłowo wykonuje mostek  z leżenia tyłem, przewroty w   przód  z przysiadu do przysiadu,  naskok kuczny na skrzynię  

Dba o bezpieczeństwo  w czasie ćwiczeń.  

 Potrafi dokładnie  na miarę swoich możliwości wykonać ćwiczenie według instrukcji  słownej - mostek  z leżenia tyłem, przewrót w przód z przysiadu  podpartego do przysiadu  podpartego i łączenie przewrotów,  stanie na  rękach oraz odmyk o nogach  ugiętych do przysiadu  zwieszonego.

Dba o bezpieczeństwo  w czasie ćwiczeń.  Wykonuje

układ gimnastyczny w oparciu o własną ekspresję ruchową

Samodzielnie potrafi przygotować zestaw ćwiczeń  do ogólnej rozgrzewki,

 Ćwiczenia wykonuje bez pomocy nauczyciela.  

Potrafi przygotować samodzielnie układ gimnastyczny w oparciu o własną ekspresję ruchową.

Spełnia wymagania na ocenę bdb

Blok tematyczny:Aktywność sportowa – Kształtowanie umiejętności tanecznych

Ocena

dopuszczająca

Uczeń:

dostateczna

Uczeń:

dobra

Uczeń:

bardzo dobra

Uczeń:

celująca

Uczeń:

Niechętnie  uczestniczy w zajęciach  rytmiczno-tanecznych.  

Popełnia liczne błędy wykonując krok podstawowy nauczanego tańca.

 

Uczestniczy w zajęciach  rytmiczno-tanecznych z małym zaangażowaniem. Popełnia błędy wykonując krok podstawowy nauczanego tańca.

 Potrafi  odtworzyć różnorodne  formy ruchu z pokazu.  Potrafi wykonać krótką  improwizację ruchową. Wykonuje krok  podstawowy wybranego  tańca.

Potrafi zatańczyć krok  podstawowy wybranego  tańca.

 

 Potrafi  odtworzyć różnorodne  formy ruchu z pokazu.  Łączy różnorodne  formy ruchu w w opracowanym przez siebie układzie tanecznym.  Potrafi wykonać krótką  improwizację ruchową. Wykonuje krok  podstawowy wybranego  tańca.

 

Jest inicjatorem zabaw  tanecznych dla swoich  rówieśników.

Przygotował dowolny układ taneczny.

 

 

 

 

 

Blok tematyczny: Aktywność sportowa – kształtowanie umiejętności z zespołowych gier sportowych

 

Ocena

dopuszczająca

Uczeń:

dostateczna

Uczeń:

dobra

Uczeń:

bardzo dobra

Uczeń:

celująca

Uczeń:

Popełnia liczne błędy i nie próbuje ich poprawiać wykonując wymagane elementy techniki.

Zdarza mu się łamać zasadę fair play w czasie  gry, ale po upomnieniu naprawia błędy.

Popełnia błędy,  niechętnie je poprawia wykonując wymagane elementy techniki gier.

Stosuje zasadę fair play w czasie gry

 

 Wykonuje prawidłowo   wymagane elementy techniki gier.

Zna przepisy i zasady zespołowych gier sportowych, w stopniu  pozwalającym na udział  w nich w roli zawodnika.

Stosuje zasadę fair play w czasie gry.

 

Potrafi wykonać  prawidłowo wymagane  elementy techniki gier. Widoczny jest wkład pracy i wysiłek ucznia. Potrafi stosować nabyte  wiadomości i umiejętności  z zakresu techniki i taktyki  w czasie gier i zabaw.

Zna przepisy i zasady  w stopniu  pozwalającym na udział  w nich w roli zawodnika.

Stosuje zasadę fair play  w czasie gry.

Zna przepisy i zasady gier w stopniu  pozwalającym na udział  w nich w roli zawodnika i pomocnika sędziego.  Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w czasie rozgrywek.

Uczestniczy w zawodach sportowych, dzięki jego grze drużyna zdobywa punkty. Zna zasady rozgrywek sportowych.

 

 

 

Wymagane umiejętności :

- Piłka ręczna: kozłowanie  piłki w biegu (lewą i prawą ręką), ze zmianą  kierunku ruchu, podanie  piłki jednorącz,  rzut do bramki. Umie poruszać się w rytmie trzech kroków.

 - Piłka koszykowa:kozłowanie  piłki w biegu ze zmianą  kierunku ruchu, podanie  piłki oburącz í jednorącz,  rzut piłki do kosza(rzut osobisty)  rzut do kosza z zatrzymania na jedno i dwa tempa.

 - Piłka siatkowa:wyrzut piłki znad głowy i chwyt w postawie siatkarskiej,podanie piłki oburącz  sposobem dolnym i  górnym, zagrywka dolna.

 - Piłka nożna:  prowadzenie piłki  nogą prawą i lewą z mijaniem przeszkód w różnym  tempie, przyjęcie piłki  stopą (gaszenie), , uderzenie piłki nogą,  wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem, uderzenie  czołem, wyrzut piłki z linii  bocznej z miejsca, strzał  do bramki.