Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Wymagania dla przedszkolaka

Standardy wymagań wobec dziecka kończącego naukę w oddziale przedszkolnym 2018/2019

 

 

 

  1. I.                   Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

 

1)      zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

 

2)      wykonuje czynności samoobsługowe;

 

3)      spożywa posiłki, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

 

4)      komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku. Uczestniczy w zabawach ruchowych w tym rytmicznych, muzycznych itd.

 

5)      inicjuje zabawy konstrukcyjne , majsterkuje, buduje itd.

 

6)      wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia;

 

7)      wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

 

8)      wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

 

 

  1. II.                Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

 

1)      rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

 

2)      szanuje emocje swoje i innych osób, rozróżnia emocje i uczucia;

 

3)      przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu,

 

4)      przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych  dla dziecka form wyrazu;

 

5)      rozstaje się z rodzicami bez lęku itd.

 

6)      szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie;

 

7)      dostrzega że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania oraz emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego.

 

 

 

  1. III.             Społeczny obszar rozwoju dziecka:

 

1)      przejawia poczucie własnej wartości, wyraża szacunek wobec innych;

 

2)      posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem adresem;

 

3)      używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania oraz w sytuacji wymagającej przeproszenia;

 

4)      ocenia swoje zachowanie, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała w zabawie;

 

5)      respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

 

6)      obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

 

7)      komunikuje się z dziećmi i  osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne.

 

 

 

  1. IV.             Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

1)      wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu; za pomocą komunikatów pozawerbalnych i werbalnych;

 

2)      posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i na końcu w wybranych słowach;

 

3)      odróżnia elementy świata fikcji od realnej i rzeczywistości;

 

4)      rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

 

5)      odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych i układa je, recytuje wierszyki;

 

6)      eksperymentuje rytmem, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki;

 

7)      wykonuje własne eksperymenty graficzne farba, kredką, ołówkiem itd.;

 

8)      czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu;

 

9)      wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe,;

 

10)  klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy i je odtwarza, rozróżnia i nazywa figury geometryczne( kwadrat, trójkąt, koło, prostokąt);

 

11)  eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiarów długości wykorzystując np. stopy itd.;

 

12)  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, rozróżnia stronę lewą i prawą;

 

13)  przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, rozpoznaje cyfry od 0 do 10, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej;

 

14)  posługuje się w zabawie pojęciami dotyczącymi  następstwa czasu np. wczoraj, itd., pór roku, dni tygodnia i miesięcy;

 

15)  rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach;

 

16)  posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np. tęcza, opadanie liści z drzew itd. oraz życia zwierząt i roślin;

 

17)  wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z otoczenia, wyjaśnia czym zajmuje się osoba wykonująca zawód.

 

18)  podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek itd..