Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Egzamin na kartę rowerową

Załącznik do Zarządzenia nr 21 

z dnia 8 czerwca 2017 r.  Dyrektora  Szkoły 

 

PROCEDURY  UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. ŚW. BRATA ALBERTA W SKAWIE

 

 I. Ogólne zasady

 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat.
 2. Uzyskanie karty rowerowej następuje na zasadzie dobrowolności.
 3. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie klas IV przygotowywani są na zajęciach  z wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu  zajęcia techniczne oraz na wybranych lekcjach wychowania fizycznego.
 4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.
 5. Uczeń, aby otrzymać kartę rowerową musi:

a)         uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania ucznia,

b)         uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,

c)         zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego - minimum 80% punktów możliwych do uzyskania,

d)         wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze  z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego - co najmniej 90% manewrów,

e)         znać zasady obsługi technicznej roweru,

f)          w ramach zajęć technicznych przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

g)         oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową (załącznik nr 1)  oraz zdjęcie legitymacyjne.

 

 1. Terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz egzaminów poprawkowych ustala dyrektor szkoły, co najmniej dwa tygodnie przed planowanymi egzaminami. 
 2. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w obecności komisji egzaminacyjnej w składzie: 

a). nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, 

b). dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony.

 1. Egzamin teoretyczny ma formę testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.
 2. Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
 3. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są na zajęciach technicznych oraz indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych.
 4. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych: 

a)         przygotowanie do jazdy i ruszanie z  miejsca na płaskim terenie,

b)         poprawne wykonanie manewru skrętu w lewo na drodze dwukierunkowej,

c)         prawidłowe ominięcie przeszkody na drodze,

d)         hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach oraz jazda slalomem,

e)         właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

 1. Egzamin praktyczny  odbywa się na odpowiednio przygotowanym szkolnym placu manewrowym, a w razie niesprzyjających warunków pogodowych na sali gimnastycznej.
 2. Uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu praktycznego na sprawnym technicznie   i przepisowo wyposażonym rowerze.
 3. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem  u nauczyciela techniki. Nauczyciel przekazuje arkusze, zdjęcia opisane danymi ucznia oraz listę uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej, do sekretariatu szkoły.
 4. Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom  karty  rowerowe.
 5. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart, który przechowywany  jest w szkole do czasu osiągnięcia przez ucznia 18 lat.
 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty rowerowej uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu.

 

II. Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej

 1. Na zajęciach technicznych w klasie czwartej uczniowie  poznają obowiązkowe przepisy  i znaki drogowe umożliwiające zdobycie karty rowerowej.
 2. Tematyka  wychowania komunikacyjnego realizowana jest  w ramach przedmiotu  zajęcia techniczne  w postaci zajęć teoretycznych. Na lekcjach realizowane są następujące zagadnienia dotyczące ruchu drogowego:

 

 

DZIAŁ

 

REALIZOWANE TEMATY

Liczba godzin

 

Bezpieczeństwo w szkole

 i na drodze.

1.

2.

3.

4.

Na drodze.

Piechotą po mieście.

W podróży.

Wypadki na  drogach.

6 godz.

Rowerzysta na drodze.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rowerem w świat.

Rowerowy elementarz.

Aby rower służył dłużej.

Bezpieczna droga ze znakami.

Którędy bezpiecznej?

Manewry na drodze.

Rowerem przez skrzyżowanie.

Bezpieczeństwo rowerzysty.

12 godz.

 

Razem:  18 godzin

 

 

 1. Umiejętności ucznia:

a)        prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i  rowerzystów,

b)        potrafi scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,

c)        wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,

d)        prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,

e)        opanował właściwą technikę jazdy,

f)         stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

g)        opisuje cechy charakterystyczne drogi,

h)        prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu, zawracania,

i)         na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

j)         ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,

k)        potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów,

l)         potrafi odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,

m)     potrafi scharakteryzować bezpieczną drogę,

n)        potrafi zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej.

 

 1. Wiadomości ucznia:

a)        poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i  rowerzystów,

b)        nazywa elementy drogi i zna zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,

c)        zna zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych,

d)        wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,

e)        zna znaczenie elementów odblaskowych,

f)         zna zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej,

g)        potrafi podać przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych,

h)        zna zasady przechodzenia przez torowisko kolejowe z zaporami i bez zapór, a także przez tory tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej,

i)         zna numery telefonów alarmowych,

j)         zna zasady udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wskazuje przyczyny powstawania wypadków,

k)        zna znaki drogowe i ich znaczenie oraz podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

l)         podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,

m)     definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem.

n)        zna organizację ruchu na różnych skrzyżowaniach i zasady pierwszeństwa przejazdu na nich, 

 • o)        zna zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej, chodniku i jezdni,

p)        objaśnia  wykonywanie poszczególnych manewrów,

q)        potrafi określić pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie,

r)         zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,

s)        potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,

t)         doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,

u)        zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,

v)        potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,

w)      definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,

x)        objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,

y)        wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych.

 

III. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi procedurami mają zastosowania przepisy

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r., poz.512)

 

 

 

 

 

     Skawa, dnia 8 czerwca 2017 r.

 

Załącznik nr 1 

do Procedur uzyskiwania karty rowerowej

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

Imię i nazwisko ucznia  ...............................................................................................................  

Data urodzenia  ..........................................................................    Klasa  .................................. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

 

Adres zamieszkania ucznia  ........................................................................................................ 

 

.......................................................................................... Kod pocztowy  ................................. 

 

 

 

Podpisy rodziców,  nauczycieli lub innych upoważnionych

osób

Uwagi

1

Opinia nauczyciela

(wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia

 

 

2

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej

 

 

3

Wiadomości teoretyczne

 

 

4

Obsługa techniczna roweru

 

 

5

Umiejętności praktyczne z

uwzględnieniem zasad ruchu

drogowego

 

 

6

Pomoc przedlekarska

 

                               

 

Kartę rowerową nr ...................... wydano w szkole dnia  ..........................................................                                                  

…………………………….

                                                                                                                 Podpis Dyrektor