Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

z przedmiotu zajęcia techniczne

 klasa VI

 

Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych na ocenę dopuszczającą w wymaganiach edukacyjnych.

Ocena dopuszczająca

 • rozumie znaczenie ochrony środowiska,
 • potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska,
 •  rozumie znaczenie segregacji śmieci
 • odwzorowuje wielkie i małe litery pisma technicznego,
 • rozpoznaje linie rysunkowe,
 • wie jakie składniki dostarcza pożywienie
 • musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez n-la,
 • rysunki, prace wytwórcze wykonuje niestarannie, zawierają błędy merytoryczne
 • sam nie podejmuje się rozwiązania nawet prostych zadań technologicznych, wytwórczych czy rysunkowych,
 • do zasad bhp i ppoż stosuje się nakłaniany przez nauczyciela.
 • wymienia rodzaje odpadów,
 • czyta i odwzorowuje proste rysunki techniczne,
 • rozpoznaje symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych i mechanicznych
 • rozpoznaje podstawowe narzędzia do obróbki metali,
 • poprawnie rozpoznaje rodzaje linii rysunkowych, rodzaje rzutów prostokątnych, aksonometrycznych,
 • rozróżnia wyroby wykonane z metalu,
 • wie jak otrzymuje się metale,
 • potrafi czyta plan osiedla,
 • potrafi wymienić instalacje w budynku-mieszkaniu,
 • zna sprzęt gospodarstwa domowego,
 • zna składniki pokarmowe,

 

Ocena dostateczna – uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, a także:

 

 • potrafi segregować odpady,
 • potrafi wymienić surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie domowym,
 • wie jak ograniczyć „produkcje śmieci”
 • rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody,
 • potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcje obsługi danego urządzenia,
 • potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie,
 • potrafi narysować rzuty prostokątne wybranych figur przestrzennych ,
 • zna podstawowe zasady wymiarowania, rodzaje linii rysunkowych, wybrane znaki wymiarowe, zasady tworzenia rzutów prostokątnych,
 • zna i rozróżnia rzuty aksonometryczne,
 • zna wielkości charakterystyczne pisma technicznego,
 • zna pochodzenie i rodzaje metali,
 • potrafi wymienić zastosowanie metali zgodnie z ich właściwościami,
 • zna podstawowe narzędzia do obróbki metali,
 • zna instytucje i obiekty na osiedlu,
 • zna etapy budowy domów,
 • wie jak wyposażyć pokój nastolatka,
 • zna budowę instalacji w budynku
 • wymienia elementy obwodu elektrycznego,
 • wie jakie są opłaty domowe,
 • potrafi odczytać stany liczników,
 • potrafi czytać instrukcję sprzętu gospodarstwa domowego,
 • potrafi wymienić nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego,
 • zna rodzaje aktywności fizycznej,
 • potrafi wymienić podział witamin,
 • zna zasady kulturalnego podawania i spożywania posiłków,
 • potrafi samodzielnie przygotować prosty posiłek.
 • wymaga pomocy i mobilizacji do pracy ze strony n-la,
 • ma w wykonywanych przez siebie pracach czy rysunkach niedociągnięcia i błędy dotyczące poprawności wykona­nia oraz estetyki
 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy ,
 • nie potrafi organizować stanowiska pracy dostosowuje się do zasad bhp i ppoż, obowiązujących w pracowni.

 

Ocena dobra – uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a także:

 

 

 • pisze pismem technicznym stosując wielkości charakterystyczne pisma technicznego,
 • potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie i rzuty prostokątne figur przestrzennych,
 • zna podstawowe zasady wymiarowania, wybrane znaki wymiarowe,
 • zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych ,
 • zna instalacje na osiedlu,
 • zna właściwości metali,
 • podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki metalu,
 • zna symbole stosowane w obwodach elektrycznych,
 • zna budowę instalacji i wymienia jej elementy,
 • wie jak zmierzyć pobór wody, gazu, prądu,
 • zna budowę kuchenki elektrycznej i gazowej,
 • zna zasadę dziania i obsługę nowoczesnego sprzętu
 • dobiera narzędzia do operacji technologicznej,
 • zna zapotrzebowanie energetyczne organizmu,
 • docenia znaczenie warzyw i owoców w żywieniu
 • potrafi odczytać informacje na gotowych produktach spożywczych
 • potrafi ułożyć jadłospis dla siebie na jeden dzień,
 • wie od czego zależny dobowa norma energetyczna,
 • racjonalnie wykorzystuje czas pracy ,
 • organizuje własne stanowisko pracy,
 • sam podejmuje próby rozwiązywania niektórych zadań,
 • podejmuje próby samooceny,
 • dość starannie wykonuje prace wytwórcze, operacje technologiczne, rysunki.

 

 

 

Ocena bardzo dobra – uczeń spełnia wymagania na ocenę  dobrą, a także:

 

 • umie dobrać materiał uwzględniając przeznaczenie i rodzaj wyrobu,
 • umie oszczędnie gospodarować materiałami,
 • zna znaczenie recyklingu i celowość segregacji odpadów,
 • planuje pracę wytwórczą z uwzględnieniem kolejności operacji technologicznych,
 • uzasadnia potrzebę stosowania pisma technicznego, pisze zgodnie z wymiarami,
 • potrafi wyjaśnić pojęcie urzeczenie energooszczędne,
 • wie w jaki sposób dociera prąd do naszych mieszkań,
 • rozumie problem odzyskiwania, składowania i likwidacji baterii i akumulatorów,
 • potrafi wyjaśnić pojęcie zdrowa żywność
 • zna podstawowe witaminy i składniki mineralne oraz ich rolę w organizmie,
 • potrafi obliczyć wartość energetyczną przygotowanej potrawy,
 • zna skutki nieprawidłowego odżywiania się,
 • potrafi wyjaśnić pojęcie dieta,
 • zna zasady poruszania się na drodze w grupie,
 • prowadzi pełną dokumentację samodzielnie i starannie
 • racjonalnie wykorzystuje czas pracy,
 • jest zaangażowany w pracy,
 • samodzielny przy rozwiązywaniu zadań problemowych, organizacji stanowiska pracy ,
 • kształtuje właściwe nawyki i postawy uczestnika ruchu drogowego,
 • zna budowę instalacji i zasadę ich działania,
 • wie skąd się bierze energia w organizmie i jak możemy ją spożytkować,
 • potrafi ułożyć jadłospis,
 • zna metody konserwacji żywności, potrafi je omówić
 • rozumie piramidę żywności

 

 

Ocena celującą – uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry, a także:

 

 • umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości,
 • podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania, 
 • wykazuje znajomość korelacji między znakami, a stosowaniem ich w sytuacjach drogowych,
 • potrafi wyjaśnić pojęcie konserwanty, polepszacze,
 • potrafi omówić sposoby konserwacji żywności,
 • potrafi wskazać błędy w rzutowaniu i wymiarowaniu
 • samodzielny w poszukiwaniu rozwiązań technicznych i poszerzaniu zakresu swojej wiedzy,
 • motywuje uczestników zajęć do racjonalnego wykorzystania czasu pracy, stosowania regulaminu pracowni, zasad bhp i ppoż,
 • bierze udział w konkursach.
 • prezentuje szeroki zakres wiedzy technicznej posługując się nią,
 • zaangażowany emocjonalnie,

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

 1. PYTANIA USTNE – przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu;
 2. FORMY PISEMNE:
   PRACE DOMOWE.
  SPRAWDZIANY– przeprowadzane po zakończeniu całego działu, zapowiedziane tydzień wcześniej

KARTKÓWKI-  obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiedziane;
NOTATKI W ZESZYCIE

 1. ZADANIA PRAKTYCZNE
 2. PRACE DODATKOWE  np. schematy, plansze, referaty – oceniane są dodatkowo;
 3. AKTYWNOŚĆ UCZNIA*(przygotowanie do lekcji, zainteresowanie tematem, udział w dyskusji, kreatywność na lekcji, udział w konkursach)
  Aktywność oceniana jest przy pomocy „ + i – ‘, które są przeliczane na oceny lub  bezpośrednio stopniem