Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Klasa V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

z przedmiotu  technika

 klasa V

Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych na ocenę dopuszczającą w wymaganiach edukacyjnych.

Ocena dopuszczająca

 • czyta i odwzorowuje proste rysunki techniczne,
 • rozpoznaje symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych i mechanicznych oraz oznaczenia na wyrobach włókienniczych,
 • rozpoznaje podstawowe narzędzia majsterkowicza,
 • poprawnie rozpoznaje rodzaje linii rysunkowych, rodzaje rzutów prostokątnych,
 • wymienia rodzaje odpadów,
 • rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych i papieru,
 • rysunki, prace wytwórcze wykonuje niestarannie, zawierają błędy merytoryczne
 • sam nie podejmuje się rozwiązania nawet prostych zadań technologicznych, wytwórczych czy rysunkowych
 • odwzorowuje wielkie i małe litery pisma technicznego,
 • rozpoznaje linie rysunkowe,
 • podporządkowując nazwę do symbolu wymienia niektóre włókna naturalne i źródła ich pochodzenia ,
 • wymienia podstawowe gatunki drewna oraz jego zastosowania,
 • wymienia podstawowe narzędzia do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych
 • zna podstawowe cechy tkanin i dzianin,
 • wymienia niektóre tworzywa sztuczne i przykłady ich zastosowania,
 • zna zasady konserwacji odzieży,
 • wymienia podstawowe wymiary niezbędne przy zakupie odzieży
 • musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez n-la,
 • do zasad bhp i ppoż stosuje się nakłaniany przez nauczyciela.

 

Ocena dostateczna – uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczający, a także:

 • potrafi segregować odpady,
 • potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie,
 • potrafi narysować rzuty prostokątne wybranych figur przestrzennych ,
 • zna podstawowe zasady wymiarowania, rodzaje linii rysunkowych, wybrane znaki wymiarowe, zasady tworzenia rzutów prostokątnych,
 • umie zastosować wiertarkę ręczną i dobrać średnicę wiertła,
 • czyta i charakteryzuje wybrane oznaczenia na wyrobach włókienniczych,
 • omawia proces produkcji papieru,
 • zna gatunki papieru,
 • określa wady i zalety włókien naturalnych i chemicznych ,
 • rozpoznaje asortymenty drewna zna przerób drewna i zastosowanie,
 • rozpoznaje materiały drewnopochodne,
 • zna wielkości charakterystyczne wielkiej i małej litery pisma technicznego, cyfry,
 • wie jak powstaje dzianinach i tkanina,
 • omawia w jaki sposób otrzymuje się tworzywa sztuczne,
 • wymaga pomocy i mobilizacji do pracy ze strony n-la,
 • ma w wykonywanych przez siebie pracach czy rysunkach niedociągnięcia i błędy dotyczące poprawności wykona­nia oraz estetyki ,
 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy ,
 • nie potrafi organizować stanowiska pracy dostosowuje się do zasad bhp i ppoż, obowiązujących w klasie.

 

Ocena dobra – uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczny, a także:

 • uzasadnia celowość stosowania materiałów drewnopochodnych,
 • pisze pismem technicznym stosując wielkości charakterystyczne pisma technicznego,
 • potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie i rzuty prostokątne figur przestrzennych,
 • zna podstawowe zasady wymiarowania, wybrane znaki wymiarowe,
 • zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych ,
 • na narzędzia stosowane przez majsterkowicza oraz przyrządy pomiarowe,
 • omawia budowę drewna,
 • rozpoznaje tkaniny lub dzianiny,
 • zna celowość stosowania konserwacji odzieży,
 • określa właściwości tworzyw sztucznych,
 • podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych,
 • zna właściwości włókien naturalnych i chemicznych,
 • dobiera narzędzia do operacji technologicznej,
 • racjonalnie wykorzystuje czas pracy ,
 • organizuje własne stanowisko pracy,
 • sam podejmuje próby rozwiązywania niektórych zadań,
 • podejmuje próby samooceny,
 • umie zdjąć z figury wymiary niezbędne przy zakupie odzieży,
 • dość starannie wykonuje prace wytwórcze, operacje technologiczne, rysunki.

 

Ocena bardzo dobra – uczeń spełnia wymagania na ocenę dobry, a także:

 • umie dobrać materiał uwzględniając przeznaczenie i rodzaj wyrobu,
 • wymienia rodzaje papieru jako produktu przemysłu celulozowego,
 • dostrzega i uzasadnia potrzebę ochrony lasów,
 • uzasadnia potrzebę stosowania pisma technicznego, pisze zgodnie z wymiarami,
 • prowadzi pełną dokumentację samodzielnie i starannie
 • umie oszczędnie gospodarować materiałami,
 • zna znaczenie recyklingu i celowość segregacji odpadów,
 • planuje pracę wytwórczą z uwzględnieniem kolejności operacji technologicznych,
 • zna budowę tkaniny i dzianiny,
 • zna rodzaje materiałów włókienniczych,
 • zna symbole i zastosowanie tworzyw sztucznych,
 • zna zasady poruszania się na drodze w grupie,
 • racjonalnie wykorzystuje czas pracy,
 • jest zaangażowany w pracy,
 • samodzielny przy rozwiązywaniu zadań problemowych ,organizacji stanowiska pracy ,
 • kształtuje właściwe nawyki i postawy uczestnika ruchu drogowego,

 

 

Ocena celującą – uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry, a także:

 • umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości,
 • prezentuje szeroki zakres wiedzy technicznej posługując się nią,
 • zaangażowany emocjonalnie,
 • podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania, 
 • wykazuje znajomość korelacji między znakami, a stosowaniem ich w sytuacjach drogowych,
 • samodzielny w poszukiwaniu rozwiązań technicznych i poszerzaniu zakresu swojej wiedzy,
 • motywuje uczestników zajęć do racjonalnego wykorzystania czasu pracy , stosowania regulaminu pracowni, zasad bhp i ppoż,
 • bierze udział w konkursach.

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

 1. PYTANIA USTNE – przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu;
 2. FORMY PISEMNE:
   PRACE DOMOWE.
  SPRAWDZIANY– przeprowadzane po zakończeniu całego działu, zapowiedziane tydzień wcześniej

KARTKÓWKI-  obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiedziane;
NOTATKI W ZESZYCIE

 1. ZADANIA PRAKTYCZNE
 2. PRACE DODATKOWE  np. schematy, plansze, referaty – oceniane są dodatkowo;
 3. AKTYWNOŚĆ UCZNIA*(przygotowanie do lekcji, zainteresowanie tematem, udział w dyskusji, kreatywność na lekcji, udział w konkursach)
  Aktywność oceniana jest przy pomocy „ + i – ‘, które są przeliczane na oceny lub  bezpośrednio stopniem