Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

RODO

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Brata Alberta 

         w Skawie, 34-713 Skawa 278


informuje, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest:

Rafał Andrzejewski

 

Dane kontaktowe IOD:

mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,

 

tel: 504976690

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

 

Informujemy, iż w  Szkole Podstawowej nr 3  im. Św. Brata Alberta  w Skawie  funkcjonuje monitoring.   W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie  34-713 Skawa 278.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: Pan Rafał Andrzejewski, e –mail:and1rafal@O2.pl
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t. j. z dnia 2018.05.24) oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t. j. z dnia 2018.05.16).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego mogą być przechowywane przez okres nie dłużej niż 7 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem  w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia (w sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO).
 8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

                                                              – DZIECKO I RODZIC/OPIEKUN

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. św. Brata Alberta w Skawie, 34-713 Skawa 278

 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pan Rafał Andrzejewski:                                          e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, Tel. 504976690
 2. 3.       Dane osobowe dziecka i rodzica, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku   z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły / oddziału przedszkolnego  oraz w celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej i serwisu intranetowego  (media wewnętrzne – projektor, ekran promocyjny) Administratora, w celu promocji  i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, w celu tworzenia kronik, w celu przygotowania stosownych legitymacji, przepustek  i identyfikatorów,  w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publikacji informacji   o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji o nich informacji.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacjiRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym.
 5. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych szkoły/przedszkola. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa oraz wewnętrznych szkoły.