Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Procedury postępowania

 

Procedury postępowania nauczycieli  w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży  demoralizacją i przestępczością   w Szkole Podstawowej nr 3   im. Św. Brata Alberta                       w Skawie

 

 

Telefony alarmowe:

Międzynarodowy - 112

Pogotowie – 999

Policja – 998

Straż pożarna - 997

Tel. Policja Rabka – Zdrój – 18 26 76 220

Tel. szkoła – 18 26 86 006, 515 062 114

Tel. KO Nowy Targ- 18 26 63 362

Tel. Organ prowadzący szkołę -18 26 91 250

Tel. PPP Rabka-Zdrój – 18 26 77 604

 

 

 

 

OSOBY I INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ O WSPARCIE

W SYTUACJACH WYMAGAJACYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ, WYCHOWAWCZEJ, INTERWENCYJNEJ.

 

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rabce-Zdroju: ul. Słowackiego 2,
  34-700 Rabka-Zdrój, tel. 18 26 77 604
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ, Tel. 18 2640807
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:  34- 721 Raba Wyżna 41, tel.  1826 71231,

18 50 65255

 •  Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Świadkom oraz ich Najbliższym, 34-400 Nowy Targ, Aleja  Tysiąclecia 37 (budynek MOK-u), Tel. 669222900
 • Punk nieodpłatnej pomocy prawnej, Raba Wyżna 41 (Urząd Gminy)
 • Komisariat Policji w Rabce-Zdroju, ul . Podhalańska 50, 34-700, Tel. 18 2676220
 • Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002
 • Telefon w sprawie zaginionego dziecka 116 000
 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120 226
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” 801 199 990
 • Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne"801 889 880
 • Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 22 22
 • Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112
 • Pogotowie Energetyczne 991
 • Pogotowie Gazowe 992
 • Pogotowie Ciepłownicze 993
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
 • Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.  

 

ZBIÓR PROCEDUR POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA   W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

IM. ŚW. BRATA ALBERTA W SKAWIE

 

 1. Uzasadnienie wdrożenia procedur szkolnych.

Dostrzegając potrzebę szeroko rozumianej profilaktyki młodzieży, unikania zagrożeń, a także edukacji rodziców i nauczycieli w sferze wychowania i promowania postaw pomagających zachowaniu bezpieczeństwa, ładu i porządku na teranie szkoły uważamy, że wypracowanie  i wprowadzenie w życie jednolitych procedur działania wpłynie na ograniczenie niepożądanych zachowań młodzieży, a w szczególności unormuje zasady postępowania                        w sytuacjach problemowych. Wprowadzenie procedur wyeliminuje czynnik przypadkowości     i dowolności w interpretowaniu przepisów prawnych.

 

II. Podstawy prawne stosowanych procedur

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

3. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich                         (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z 2017 r. poz. 773)

5. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 ze zm.)

6. Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

7. Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz    o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r., nr 80, poz. 542).

8. Statut Szkoły

 

CELE :

1. Usprawnienie, oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły  w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

2. Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania.

3. Wpłynięcie na proces socjalizacji młodzieży.

4. Wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania oraz określonych granic

5. Wypracowanie metod współpracy szkoły z policją.

 

            Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu             w sprawach nieletnich. Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego,                a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego. Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie Komendanta Głównego Policji Nr 1619  z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (Dz. Urzędowy KGP z dnia 12 listopada 2012 r., Nr 11). Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole, zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej                           i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.                                        W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców  i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci               i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

Wyżej wymienione rozporządzenie, w §10, zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 

 

WYKAZ PROCEDUR:

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji

2. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, ze na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

3. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

4. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

5. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

6. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

7. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

8. Procedura postępowania związana z używaniem e-papierosów w szkole i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

9. Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów i wyrobów tytoniowych przez uczniów na terenie szkoły.

10. Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

11. Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego                                  i wagarowania.

12. Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia.

13. Procedura związana z naruszeniem godności nauczyciela i ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

14. Procedura postępowania w przypadku aktu wandalizmu, zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego.

15. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

16. Procedury postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstw na terenie Szkoły.

17. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych - postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo ( informacja od kolegów, rodziny, osób postronnych )

18. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą

19. Postępowanie w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa.

20. Procedura postępowanie w przypadku alarmu bombowego.

 1. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku zachowania ucznia utrudniającego prowadzenie lekcji.
 2.  Postępowanie w sytuacji zastraszania, wymuszania, wywierania presji oraz stosowania innych rodzajów przemocy psychicznej na terenie szkoły.
 3. Postępowanie w przypadku ujawnienia cyberprzemocy  (przemoc z użyciem Internetu lub telefonu komórkowego).
 4. Procedura postępowania nauczyciela w razie ucieczki ucznia z lekcji.
 5. Procedura postępowania w sytuacji znalezienia w szkole substancji lub przedmiotu, które mogą okazać się niebezpieczne.

 

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI

 1. 1.     W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się    w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.   W toku interwencji może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,  a nadal    z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału  w działalności grup przestępczych,    i zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

7. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat,   a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.

 1. 2.     W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

 4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia  w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.

 5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń  dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie  do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły,  to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty  ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

 1. 3.     W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem  do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.

 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję                                  i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 1. 4.     W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku                       z poszukiwaną substancją.

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia   i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież  i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

 

 1. 5.     Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa

 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Niezwłoczne powiadomić dyrektora szkoły,

2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

 3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,

4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących   z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża   i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 

 1. 6.     Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

3. Powiadomienie rodziców ucznia,

 4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności  i ewentualnych świadków zdarzenia.

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa  w „Procedurach [...]” albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.

 

 1. 7.     Postępowanie nauczyciela z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1.Przeprowadzenie rozmowy z uczniem (uczniami) o jego zachowaniu:

2. Jeżeli w zdarzeniu uczestniczy więcej niż jedna osoba należy rozmawiać z każdym    z osobna, zaczynając od lidera grupy,

3. Miejscem rozmów powinno być pomieszczenie zapewniające spokój i brak świadków,

4. Nauczyciel, który decyduje się na przeprowadzenie rozmowy powinien jasno określić jej cel, opisać zachowanie ucznia, które jest powodem rozmowy ,

 5. Należy upewnić ucznia, że nauczyciel chce mu pomóc,

6. Uczeń musi otrzymać od nauczyciela jasny i jednoznaczny komunikat o braku akceptacji złego zachowania

7. Należy dać uczniowi szansę wypowiedzenia się na temat zachowania będącego powodem interwencji, uważnie wysłuchać,

 8. Jeżeli uczeń milczy należy powrócić jeszcze raz do propozycji pomocy,

9. Omówić z uczniem skutki przejawianych przez niego zachowań oraz poinformować     o potrzebie spotkania z rodzicami.

10. Omówienie z rodzicami zachowania dziecka i ustalenie strategii współpracy rodziców ze szkołą:

a. przygotować plan działań wychowawczych wobec ucznia

b. pozyskać rodziców do współpracy,

 c. ustalić zasady współpracy,

d. opracować wspólnie z rodzicami projekt kontraktu dla dziecka, określić  w nim zachowania nieakceptowane, oczekiwania wobec dziecka,

e. ustalić katalog kar i nagród, terminy wykonania poszczególnych zadań określonych  w kontrakcie, ustalić hierarchię konsekwencji oraz zasady odzyskiwania przywilejów.

f.  nauczyciel może zwrócić się do pedagoga o pomoc w przygotowaniu planu działań wychowawczych wobec ucznia lub kontraktu z uczniem

g. wspólnie z uczniem i rodzicami należy przyjąć ostateczną wersją kontraktu - uczeń ma prawo negocjować warunki kontraktu.

10. Monitorowanie realizacji kontraktu.

Jeżeli kontrakt ma być udostępniony innym nauczycielom, o fakcie tym powinni być powiadomieni rodzice i uczeń. Poinformowanie pedagoga w przypadku nie wywiązywania się ucznia z przyjętego kontraktu oraz braku zamierzonych efektów wychowawczych podjętych działań przez wychowawcę i rodziców. Poinformowanie rodziców ucznia przez pedagoga szkolnego o możliwych formach pomocy specjalistycznej w tym o diagnozie trudności wychowawczych w poradni psychologiczno - pedagogicznej w celu otrzymania wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem.

Szkoła podejmuje dalsze działania wynikające z przepisów prawa w przypadku dalszego narastania trudności dziecka oraz braku współpracy szkoły z rodzicami w celu zmiany sytuacji dziecka.

 1. 8.     Procedura postępowania związana z używaniem e-papierosów    w szkole  i jej bezpośrednim sąsiedztwie

 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. E-papieros (ze względu na potencjalną zawartość nikotyny) jest traktowany jako źródło nikotyny i przyczyna uzależnienia. Obowiązuje zakaz używania go w szkole i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

2. Dyrektor w obecności rodzica/opiekuna prawnego przeprowadza rozmowę dyscyplinującą. Wspólnie z nim ustala konsekwencje powtórzenia się sytuacji

 3. Wychowawca sporządza notatkę w zeszycie obserwacyjnym klasy, udziela kary statutowej i wyznacza uczniowi formę rekompensaty (np. prezentacja multimedialna/referat na temat nikotynizmu, plakat antynikotynowy).

4. W przypadku powtórzenia się sytuacji uczeń ponosi ustalone konsekwencje i jest kierowany na zajęcia profilaktyczne do szkolnego pedagoga lub innego specjalisty.

 

        9.  Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły faktu palenia papierosów przez ucznia, należy powiadomić wychowawcę klasy.

2. Wpisanie uwagi o wyżej wymienionym fakcie w dzienniku lekcyjnym i udzielenie przez wychowawcę upomnienia na forum klasy.

3. Powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji.

4. W przypadku ponownego łamania zasad regulaminu szkoły - udzielenie pisemnej nagany wychowawcy, zawiadomienie rodziców.

5. Kolejne wykroczenie ucznia dotyczące palenia papierosów skutkuje naganą dyrektora na forum szkoły. Wychowawca powiadamia rodziców oraz informuje o konsekwencjach ponownego złamania zakazu palenia papierosów.

6. W przypadku ponownego (czwartego) naruszenia zakazu palenia - złożenie przez dyrektora wniosku na posiedzeniu rady pedagogicznej o wystawienie oceny nagannej z zachowania   w danym okresie oraz możliwości zgłoszenia zaistniałego faktu na policję.

10. Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Posiadanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów   w szkole jest dozwolone pod warunkiem stosowania się do poniższych zasad.

 2. Obowiązek całkowitego wyłączenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

3. Posiadanie przez ucznia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych   w szkole odbywa się na własną materialną odpowiedzialność ucznia i jego rodziców.

 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za straty wynikające z posiadania tego sprzętu  w szkole (zagubienie, uszkodzenie, kradzież).

5. Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w celu fotografowania, nagrywania i filmowania oraz upubliczniania czyjegoś wizerunku, wypowiedzi może odbywać się tylko za zgodą osób fotografowanych, filmowanych lub nagrywanych. Użycie tego sprzętu w takim celu może odbyć się jedynie w trakcie trwania ogólnoszkolnych imprez za zgodą nauczyciela.

6. W przypadku kiedy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w czasie zajęć, nauczyciel podejmuje interwencję w formie ostrzeżenia słownego. Uczeń powinien zaprzestać korzystania z urządzenia lub ponosi konsekwencje   w postaci odłożenia tegoż urządzenia na biurku nauczyciela do końca danej lekcji   i możliwości zdeponowania urządzenia do końca dnia u dyrektora szkoły.

7. Wychowawca klasy stosuje kary zgodnie z zapisami w Statucie szkoły, oraz informuje rodziców/prawnych opiekunów o zastosowanej karze.

 8. Nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zakazów ma wpływ na jego ocenę   z zachowania, która uwzględnia gradację kar zgodnie ze Statutem szkoły

  

11. Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego i wagarowania

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. 1.    W przypadku stwierdzenia znacznej liczby godzin opuszczonych (powyżej 30%) wychowawca ustala przyczynę częstej nieobecności ucznia na zajęciach.
  1. W przypadku stwierdzenia, że wynika ona z przyczyn innych niż stan zdrowia, podejmuje następujące działania:

a)        powiadamia o sytuacji rodziców, pedagoga i dyrektora szkoły;

b)        telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów i zaprasza ich do współpracy nad rozwiązaniem problemu;

c)    w przypadku niestawienia się rodziców lub prawnych opiekunów w szkole, informacja zostaje im przekazana za pośrednictwem poczty;

 1. Uczeń ponosi konsekwencje określone w Statucie Szkoły;
 2. W przypadku braku poprawy i pogłębiającej się absencji ucznia dyrektor szkoły może skierować sprawę do sądu rodzinnego.
 3. W przypadku stwierdzenia notorycznego spóźniania się ucznia na zajęcia szkolne wychowawca:
  a) przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu ustalenia przyczyny spóźnień;
  b) powiadamia o sytuacji rodziców, pedagoga i dyrektora szkoły;

c) przeprowadza rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, jeśli zachodzi potrzeba w obecności pedagoga i dyrektora szkoły;
d) rodzice (prawni opiekunowie) powinni zobowiązać się do poprawy punktualności dziecka;
e) w przypadku niestawienia się rodziców (prawnych opiekunów) w szkole, pismo informujące o sytuacji zostaje im przekazane za pośrednictwem poczty;
f) uczeń ponosi konsekwencje określone w Statucie Szkoły.

 

12. W przypadku zachowań agresywnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz naruszających godność innych osób szkoła podejmuje dalsze działania wynikające z przepisów prawa.

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc - brak reakcji komunikuje uczniom, że mają prawo tak się zachowywać.
 2. Ważne jest wykazywanie troski o ucznia, dotyczy to zarówno ofiary jak i sprawcy.
 3. Nie należy potępiać ucznia, ale wskazywać na zachowania nieaprobowane, jasno wyrażać brak zgody na stosowanie agresji i przemocy.
 4. Każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać.
 5. Osoba podejmująca interwencje powinna:  reagować stanowczo,  mówić prosto i jasno,  traktować sprawcę jak osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny,• jeśli to konieczne to użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba np. do rozdzielenia bijących się uczniów,  szanować ucznia (mówić o zachowaniu, nie o osobie).
 6. W czasie interwencji należy unikać: agresji fizycznej, agresji słownej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać ucznia, nie stosować komunikatów typu „ Ty"),  okazywania niepewności,  długich monologów i moralizowania,  wchodzenia w rolę sprawcy, by mu pokazać, co czuje osoba poszkodowana.

 

13. Procedura związana z naruszeniem godności nauczyciela i ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny;
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;
 • ustawa z dnia 28 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • art.63 Karty Nauczyciela: „§ 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny”. „§ 2. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone”.
 • art. 226 Kodeksu karnego: „§ 3. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Zniewaga jest przestępstwem przeciwko godności osobistej człowieka, a więc przeciwko jego subiektywnemu poczuciu własnej wartości. Zwrot ten należy rozumieć, jako dobitne i stanowcze zachowanie się sprawcy, demonstracyjnie podkreślające pogardę w stosunku do nauczyciela. Może to być epitet słowny lub obelżywy gest, przy czym istotne dla sprawy jest nie tyle słownikowe znaczenie danego zwrotu językowego, lecz jego utarte i umowne znaczenie społeczne oraz fakt, że uważane są za obraźliwe i tak je odbiera nauczyciel.
 • art. 222 Kodeksu karnego: „§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. Nietykalność cielesna oznacza zakaz fizycznego oddziaływania sprawcy na ciało nauczyciela w sposób znieważający, przykry lub bolesny. Czynna napaść oznacza energiczne, zaczepne, gwałtowne działanie podjęte z zamiarem wyrządzenia fizycznej krzywdy, uszczerbku na zdrowiu lub zadania bólu, przy czym obrany cel nie musi zostać osiągnięty.
 • art. 212 Kodeksu karnego stanowi podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za zniesławienie funkcjonariusza publicznego (nauczyciela):

„§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

1. Zniesławienie polega na publicznym pomawianiu nauczyciela o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebną do wykonywania zawodu pedagoga. Nie zwalnia od odpowiedzialności za zniesławienie przekazywanie wypowiedzi innych osób na zasadzie relata refero (powtarzam, co mi powiedziano).

2. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły uznaje się:

 a)  lekceważące i obraźliwe zachowania wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły wyrażone w słowach lub gestach,

b) lekceważące i obraźliwe zachowanie ucznia w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły w obecności osób trzecich,

c) prowokacyjne zachowanie wyrażone w słowach lub gestach,

d) nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody,

e) naruszenie prywatności i własności prywatnej tych osób,

f) użycie wobec nich przemocy fizycznej lub psychicznej,

g) pomówienia i oszczerstwa wobec w/w pracowników,

h) naruszenie ich nietykalności osobistej poprzez upublicznienie nieautoryzowanych informacji w Internecie i innych mediach.

 

 

 

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. W przypadku naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły, przez ucznia lub inną osobę, poszkodowany ma obowiązek zgłoszenia powyższego zdarzenia do dyrektora szkoły,                            a w przypadku jego nieobecności do pedagoga szkolnego,

2. Dyrektor szkoły albo pedagog, do którego wpłynęło takie zgłoszenie, przeprowadza   z uczniem i świadkami zdarzenia rozmowę wstępną, a następnie podejmuje następujące działania:

- Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy:

 a) niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,

b) ukaranie ucznia zgodnie ze Statutem szkoły,

c) podpisanie przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia kontraktu indywidualnego ze szkołą, zawierającego dalsze zasady współpracy stron,

d) poinformowanie kuratora sądowego o zaistniałych okolicznościach, w przypadku, gdy uczeń ma go przydzielonego;

 Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny:

 a) niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wezwanie ich do szkoły,

b) ukaranie ucznia przez dyrektora szkoły za rażące naruszenie postanowień Statutu,

c) obniżenie uczniowi oceny zachowania co najmniej o jeden stopień,

d) podpisanie przez rodziców/ prawnych opiekunów i ucznia kontraktu indywidualnego ze szkołą, zawierającego dalsze zasady współpracy stron,

e) w przypadku niedotrzymania postanowień kontraktu skierowanie przez szkołę pisma do sądu rodzinnego z prośbą o rozeznanie sytuacji rodzinnej ucznia i monitorowanie oraz dokumentacja zachowania ucznia,

f) w każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia.

 14. Procedura postępowania w przypadku aktu wandalizmu, zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego.

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Ustalenie rozmiaru szkody i sprawcy czynu. Nauczyciel, który zauważy szkodę podejmuje działania wyjaśniające okoliczności zdarzenia, ustala świadków zdarzenia, może skorzystać   z nagrań monitoringu.

2. Powiadomienie dyrektora szkoły o zdarzeniu oraz sprawcach czynu przez nauczyciela.

 3. Przeprowadzenie rozmowy ze sprawcą czynu przez nauczyciela interweniującego. Informuje on ucznia o konsekwencjach oraz konieczności naprawy szkody i ewentualnych rekompensatach finansowych.

4. Powiadomienie wychowawcy przez nauczyciela interweniującego o zdarzeniu oraz sporządzenie notatki służbowej.

5. Powiadomienie rodziców przez wychowawcę o zdarzeniu  i jego konsekwencjach.   W czasie rozmowy ustalany zostaje termin naprawy szkody i ewentualnego rozliczenia finansowego.

6. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań zostaną zastosowane kary statutowe.

15. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Podejmowanie czynności wyjaśniających zdarzenie przez nauczyciela, który podejrzewa lub został poinformowany, że doszło do kradzieży na terenie szkoły(zidentyfikowanie poszkodowanego, przedmiotu kradzieży, świadkowie).

2. Powiadomienie dyrektora szkoły o zdarzeniu oraz wychowawcy klasy i pedagoga.

3. Zatrzymanie uczniów w pomieszczeniu, w którym doszło do kradzieży, (szatnia, klasa lekcyjna), jeśli zdarzenie zostało zgłoszone bezpośrednio po jego zajściu. Nauczyciel powinien zwrócić się do uczniów z prośbą o zwrot skradzionej rzeczy.

 4. Nauczyciel ma prawo żądać by uczeń/ uczniowie pokazali zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku                                   z poszukiwaną rzeczą.

5. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja.

 6. Wezwanie policji przez dyrektora szkoły w przypadku, gdy uczeń, pomimo wezwania nauczyciela, odmówi okazania swoich rzeczy lub przekazania skradzionej rzeczy. Policja przeszukuje odzież                           i przedmioty należące do ucznia/ uczniów i podejmuje dalsze działania wynikające z przepisów prawa.

7. Podejmowanie dalszych działań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu szkoły wobec sprawcy kradzieży. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala sankcje w stosunku do sprawcy kradzieży.

8. Powiadomienie przez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu i wzywanie ich do niezwłocznego wstawienia się do szkoły. W sytuacji, gdy wychowawca jest nieobecny rodziców (prawnych opiekunów) powiadamia pedagog lub dyrektor.

 9. Sporządzenie notatki służbowej z przebiegu zdarzenia (zidentyfikowanie poszkodowanego, opis skradzionej rzeczy, świadkowie, opis zdarzenia, sprawca kradzieży - jeśli jest znany) przez nauczyciela, który podejmuje interwencję.

 10. Do wyjaśnienia przebiegu zdarzenia może być wykorzystany zapis na monitoringu szkolnym.

16. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia na terenie szkoły. 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować   o tym dyrektora szkoły.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego   z poniższych czynników:

 • · mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei,
 • · mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub testamentu,
 • · pozbywanie się osobistych i cennych przedmiotów,
 • · unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie,
 • · zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność,
 • · przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań dla danego ucznia,
 • · przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu,

 · przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.,

 • · podejmowanie w przeszłości prób samobójczych,
 • · fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo.

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog szkolny podejmuje odpowiednie działania interwencyjne:

 · jednoznacznie ustalają , które z w/w przesłanek występują u danego ucznia,

 • · przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia,
 • · przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły,
 • · ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły lub poza nią. 

 

17. Procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych)

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania:

 • · nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce,

 · informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców oraz przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia informują odpowiednie instytucje,

 · jeżeli sytuacja tego wymaga wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o zamiarach ucznia.

 

18. Procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.

 Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania:

 • · jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego,

 · wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o zdarzeniu,

 • · dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub wychowawca dokonują oceny sytuacji   i przeprowadzają rozmowę wspierająca z rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • · jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • · o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli,

 · pedagog szkolny planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą,

 • · w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji,
 • · pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom szkoły (przede wszystkim grupie klasowej).

19. Procedura postępowania w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa.

? W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji

? Pedagog szkolny, oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozostałym uczniom szkoły

 ? Pedagog, psycholog szkolny oraz wychowawcy przekazują uczniom i rodzicom informacje o dostępnej pomocy psychologicznej - lista dostępnych placówek z aktualnymi adresami   i numerami telefonów oraz telefonów zaufania.

 

20. Procedura postępowanie w przypadku alarmu bombowego

Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

 1. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne. 
 2. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 
 3.  Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”:

 1. Użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia. 
 2.  Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo   w danej instytucji. 
 3.  Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 
 4.  Po ogłoszeniu ewakuacji, należy spokojnie opuścić szkołę, zabierając wszystkie rzeczy osobiste (plecaki, torebki, siatki, worki, ubrania). Nie wolno zabierać żadnych przedmiotów cudzych.

Informacja o podłożeniu bomby 

 1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: słuchaj uważnie, zapamiętaj jak najwięcej, notuj ważne spostrzeżenia, jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę, zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle, nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer. 
 2.  Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał, przekaż ją Policji. 
 3.  Niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych 
 4.  Zaalarmuj dyrektora szkoły 
 5.  Dyrektor powiadamia Kuratorium Oświaty

 

21. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku zachowania ucznia utrudniającego prowadzenie lekcji.

Za zachowanie ucznia utrudniające prowadzenie lekcji rozumie się: wulgarne zachowania
w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, wstawanie bez powodu z ławki, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela.

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki

 1. Upomnienia słowne do 3 razy.
 2. W przypadku braku reakcji na uwagi nauczyciela, odesłanie ucznia do wychowawcy, pedagoga/psychologa lub dyrektora.

a) przypomnienie zasad zachowania podczas lekcji;

b) ustalenie sposobów zmiany postępowania;

c) uświadomienie zalet właściwego zachowania;

d) poinformowanie o konsekwencjach dalszych niewłaściwych zachowań

 1. O niewłaściwym zachowaniu ucznia na lekcji nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców za pośrednictwem e-dziennika

Postępowanie dyrektora szkoły:

 1. W przypadku notorycznego złego zachowania ucznia w czasie lekcji wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły.
 2. Dyrektor szkoły wspólnie z pedagogiem lub psychologiem szkolnym oraz wychowawcą klasy prowadzą rozmowę z rodzicami, w czasie której:

a) ustalają dalsze działania wobec ucznia;

b) określają zasady współpracy między rodzicami i szkołą;

c) wskazują możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej na terenie szkoły

 i poza nią.

 1. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych i zastosowane środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia, dyrektor szkoły może podjąć kroki zgodne z przepisami prawa ( np. złożyć wniosek do sądu rodzinnego, wnioskować o przeniesienie do innej szkoły za zgodą  Kuratora Oświaty).

 

22. Postępowanie w sytuacji zastraszania, wymuszania, wywierania presji oraz stosowania innych rodzajów przemocy psychicznej na terenie szkoły.

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki

 1. Zgłoszenie zajścia do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy.
 2. Wychowawca niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, pedagoga i rodziców uczniów obu stron zajścia.
 3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia, w obecności pedagoga lub dyrektora szkoły i rodziców.
 4. Wychowawca powiadamia rodziców.
 5. Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w Statucie Szkoły.
 6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia.

 

 1. 23.  Postępowanie w przypadku ujawnienia cyberprzemocy   (przemoc z użyciem Internetu lub telefonu komórkowego).

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki

 1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy powinien powiadomić  o tym fakcie wychowawcę ucznia, pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca, pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy udzielając jej wsparcia i porady.
 3. Wychowawca i pedagog ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
 4. Wychowawca/pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpiecza dowody i ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
 5. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia o zdarzeniu, działaniach szkoły, udziela im porady.
 6. Wychowawca/pedagog wyciąga konsekwencje wobec sprawcy przemocy, zawiadamia policję i/lub sąd rodzinny oraz pracuje nad zmianą postawy ucznia.
 7.  Pedagog/psycholog monitoruje sytuację ucznia (ofiary) sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania odwetowe ze strony sprawcy.

 

 

 1. 24.  Procedura postępowania nauczyciela w razie ucieczki ucznia z lekcji.

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki

 1. Zaznaczyć nieobecność w dzienniku.
  1. W miarę możliwości zawiadomić jak najszybciej wychowawcę klasy, pedagoga

             szkolnego, dyrektora szkoły.

 1. Osoba zawiadomiona informuje rodziców (prawnych opiekunów).
  1.  W razie samowolnego oddalenia się ucznia poza teren szkoły nauczyciel nie   odpowiada za jego bezpieczeństwo.

 

25. Procedura postępowania w sytuacji znalezienia w szkole substancji lub przedmiotu, które mogą okazać się niebezpieczne.

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki

 1. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajdzie na jej terenie substancję lub przedmiot mogący stanowić zagrożenie, podejmuje następujące kroki:
  1. zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję lub przedmiot przed dostępem osób niepowołanych lub jej zniszczeniem;
  2. powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły
  3. w przypadku podejrzenia, że znaleziona substancja jest narkotykiem, niebezpiecznym związkiem chemicznym lub materiałem wybuchowym,

w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa policję;

 1.  niebezpieczne przedmioty znalezione u ucznia przekazane są wezwanym do szkoły jego rodzicom (prawnym opiekunom).