Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Procedury w szkole od 1.09.2020r.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3   IM. ŚW. BRATA ALBERTA W SKAWIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie   od 1 września 2020 r.

 

§ 2.

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1)   Jednostce, Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3   im. Św. Brata Alberta w Skawie ;

2)   Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3    im. Św. Brata Alberta w Skawie ;

3)   Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4)   Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Raba Wyżna.

 

§ 3.

 1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.
 2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r., w szczególności

działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.

 1. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego
  z zakażeniem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.
 3. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze Powiatu Nowotarskiego – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem[1].

 

 

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYRKETORA

§ 4.

 1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
 2. Dyrektor:

1)        organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń;

2)        współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;

3)        nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami (w tym wypełnianie kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń, kontroli pomiaru temperatury pracowników);

4)        dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;

5)        prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;

6)        kontaktuje się z rodzicem – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych u ich dziecka;

7)        współpracuje ze służbami sanitarnymi;

8)        instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

9)        informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej oraz plakatów wywieszonych w jednostce).

 1. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zawieszono:

1)        informację o obowiązku dezynfekcji rąk;

2)        instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;

3)        dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego (zobowiązuje się pracowników sprzątających o bieżące uzupełnienie dozowników);

4)      numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

§ 5.

Zawieszenie zajęć

    Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

 1. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 2. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3   im. Św. Brata Alberta w Skawie wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.
 3. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:

1)      organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz
w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);

2)      organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY)

4.      W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.

 1. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:

1)   ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;

2)   zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;

3)   uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;

4)   ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym   (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);

5)   uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:

a)      dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym;

b)      uczniów klas I- III;

c)      uczniów klasy IV-VIII;

5. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej).

§ 6.

 1. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor Szkoły wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora, zaleceń GIS oraz wytycznych MEN.
 3. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia lub zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

  

§ 7.

 1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady mycia rąk oraz obowiązku informowania  o złym stanie zdrowia. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.
 2. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice i środki do dezynfekcji rąk.
 3. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych Dyrektor wywiesił plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk– instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. W Szkole zapewniono dodatkowe kosze przeznaczona na odpady wytworzone w czasie pandemii (rękawiczki, maseczki itp.).

 § 8.

 1. Dyrektor przeanalizował i zaktualizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy oraz pomieszczeń biurowych.
 2. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami ustalił sposoby szybkiej
  i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 9.

 1. Szkoła pracuje w godzinach od 7.15 do 15.15
 2. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału/ klasy, wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych.

 § 10.

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły

 1. Dzieci klas I- III oraz oddziału przedszkolnego są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. W Szkole wyznacza się określoną strefę, (hol głównego wejścia) w której mogą przebywać rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując następujące zasady:

1)      1 rodzic z dzieckiem;

2)      zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;

3)      zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;

4)      opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych    z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć.
 2. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
 3. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły.
 4. Szkoła udostępnia dwa wejścia do budynku:

1)        Wejście A główne– dla dzieci i rodziców oddziału przedszkolnego; uczniów    kl. I i III, uczniów kl. IV-VI, rodziców i gości, nauczycieli i pracowników.

2)        Wejście B boczne– dla uczniów klasy II; VII-VIII, nauczycieli i pracowników.

3)        Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem – A, B - zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły.

4)        Podczas wejścia do szkoły może być mierzona temperatura ciała termometrem bezdotykowym.

 1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego (nauczyciela) objawów chorobowych u dziecka sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą   o zaistniałej sytuacji.
 2. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, sala gimnastyczna.
 3. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
 4. Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu A do budynku szkoły.

 § 11.

 1. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych i stałych salach lekcyjnych.
 2. Dla każdego oddziału klasy ustala się godziny przerw międzylekcyjnych, zgodnie z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem.
 3. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego pod nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.
 4. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 § 12.

 1. Zajęcia w klasach I - III szkoły podstawowej dla każdego oddziału odbywają się   w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej.
 2. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.
 3. Dzieci klas I- III korzystają z toalet pod opieką wychowawcy, który dopilnuje, by dziecko po skorzystaniu z toalety umyło ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną
  w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.

 § 13.

 1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 2. Osoby chcące mieć kontakt ze szkołą uruchamiają dzwonek zainstalowany przy głównym wejściu i czekają na pojawienie się pracownika.
 3. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) wchodząc do szkoły jest zobowiązana:

1)   do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;

2)   do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);

3)   do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.

 1. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała (36,6 – 37,0 ° C), ale nie wyższą niż 38°C.
 2. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym.
 3. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców oraz pracowników. Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
 4. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury od większej liczby rodziców uczniów oraz pracowników Dyrektor ma możliwość wystąpienia do GIS w celu uzyskania indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
 5. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników oraz uczniów.
 6. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi.

 § 14.

Sala gimnastyczna

 1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
 2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z Sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
 4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć są dezynfekowane lampą UV a podłoga myta detergentem  przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć.
 5. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

 § 15.

Szatnia

 1. Szatnie dla uczniów klas I-VIII funkcjonuje według godzin rozpoczynania lekcji przez określoną klasę. Posiadają indywidualne szafki, które raz na tydzień są dezynfekowane.
 2. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.
 3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z szatni szkolnej.

 § 16.

Zasady korzystani z biblioteki szkolnej

 1. W związku z małym pomieszczeniem uczniowie i pracownicy korzystają z biblioteki nie wchodząc do pomieszczenia.
 2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby zachowały dystans   i wypożyczały książki zgodnie z ustalonym harmonogramem z wychowawcami  i nauczycielami.
 3. Biblioteka dostępna jest w godzinach określonych na tablicy biblioteki i stronie internetowej szkoły.
 4. Przyjęte od ucznia książki, bibliotekarz odkłada na 2 dni kwarantanny na wydzielone półki regału. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 5. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.
 6. Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolnej.

§ 17.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

 1. We współpracy z pielęgniarką środowiskową nauczania i wychowania ustala się zasady korzystania z gabinetu, uwzględniając obowiązujące zasady, w szczególności wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej funkcjonuje jeden dzień w tygodniu- tj. piątek  w godzinach: 8.00 -10.00.
 3. Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji umieszczonego przez wejściem do gabinetu zgodnie z wywieszoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

§ 18.

Gabinet pedagoga szkolnego

 1. Gabinet pedagoga funkcjonuje dwa dni w tygodniu: wtorek w godz. 7.30-10.30   i czwartek: 10.15 -13.15.
 2. Przed wejściem do gabinetu uczniowie lub rodzice  zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji umieszczonego przez wejściem do gabinetu zgodnie   z wywieszoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Konsultacje z pedagogiem odbywają się za ochronną osłoną.
 4. Uczniowie i rodzice korzystający z konsultacji pedagoga są zobligowani do założenia maseczki na nos i usta.
 5. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z gabinetu pedagoga.

 

§ 19.

Boisko szkolne

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  o charakterze rekreacyjnym w godzinach funkcjonowania szkoły oraz spędzania czasu wolnego przez uczniów szkoły oraz osób zewnętrznych w ciągu popołudnia.
 3. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
 4. Z boiska nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
 5. Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska
  i znajdujących się na boisku urządzeń.
 6. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 7. Boisko jest ogólnodostępne.
 8. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.
 9. Zaleca się aby osoby zewnętrzne korzystające z boiska korzystały z własnego sprzętu   i wyposażenia.

§ 20.

 1. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązane są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
 2. Uczniowie klas I- III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego po każdym powrocie z boiska myją ręce pod nadzorem nauczyciela.
 3. Na terenie boiska obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich w czasie funkcjonowania szkoły niezwiązanych z jej działalnością.

 

§ 21.

Organizacja spotkań oraz narad

 1. Dyrektor ograniczy do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz Rodzicami.
 2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).
 3. Jeżeli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej kontynuowane są w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.
 4. Spotkania z rodzicami mogą się odbywać indywidualnie lub z rodzicami tylko jednego oddziału.

 

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 22.

 1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.
 2. Każdy uczeń oraz dziecko z oddziału przedszkolnego przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:

1)   częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem,  po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);

2)   ochrona podczas kichania i kaszlu;

3)   unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 2. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Uczeń przybory szkolne oraz podręczniki zostawiają w szkole – nie zabierają do domu (chyba, że postanowi inaczej nauczyciel).
 4. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 23.

 1. Rodzice dzieci klas I- III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego:

1)      zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

2)      powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;

3)      zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę;

4)      zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu);

5)      w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.

6)      nie należy ukrywać faktów związanych z zakażeniem (przekłamywanie wyniku pomiaru temperatury, zatajanie kontaktu z osobą na kwarantannie lub zakażoną);

2.Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

3. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły własne przedmioty (w tym zabawki) zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) wskazanych rzeczy.

4. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostno-stawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy,  za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, (e-dziennik, telefon) w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji   w szkole.

 

ROZDZIAŁ 6

ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 24.

Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu, powiadomić pracodawcę i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

  § 25.

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji.
 3. Pani sekretarka oraz pracownicy obsługi a także osoby współpracujące ze szkołą (przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej, przedstawiciel wydawnictwa, itp.) są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki.
 5. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS  (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):

1)      Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;

2)      Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;

3)      Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;

4)      Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;

5)      Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;

6)      Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej   1,5 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;

7)      Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;

8)      Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;

9)      Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

§ 26.

 1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk podczas pracy , zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk wywieszoną w szkole.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostno-stawowe).

 § 27.

Pracownicy pedagogiczni

 1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1)      wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas I- III oraz oddziału przedszkolnego zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;

2)      wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;

3)      zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku trudności w klasach I- III oraz oddziale przedszkolnym nauczyciel pomaga w tych czynnościach;

4)      sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć– dostępność środków czystości
i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi. Bhp;

5)      dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny;

6)      ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

7)      przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

 1. Dyrektor dokonuje wszelkich starań, aby pracownik mający kontakt z dziećmi świadczył pracę na terenie jednej jednostki oświatowej.

 

§ 28.

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Stanowisko pracy sekretariatu zorganizowane jest z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pozostałymi pracownikami szkoły.
 2. Sekretarka zobowiązana jest do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 3. Zabrania się sekretarce nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
 4. Sekretarka po zakończonej pracy zobowiązana jest do uporządkowania i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.
 5. Na polecenie dyrektora sekretarka może być oddelegowana do prac dezynfekcyjnych   w szkole.

  

§ 29.

Pracownicy obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie    z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe szczególnie podczas dezynfekcji dezynfekcja dłoni, maseczki lub przyłbice).

 

 

ROZDZIAŁ 7

ŻYWIENIE

§ 30.

 1. Szkoła nie zapewnia wyżywienia dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki.
 2. Dzieci spożywają produkty przygotowane przez rodziców – herbata (termos), II śniadanie na przerwach międzylekcyjnych z zachowaniem warunków higienicznych.
 3. Po zakończeniu spożywania posiłków dzieci zobowiązane są do umieszczenia śmieci    i resztek pożywienia  w reklamówce jednorazowej i zabranie do domu.
 4. Podczas realizacji programu „Owoce w szkole” uczniowie kl. I-V zobowiązani są do osobistego konsumowania produktów i nie przekazywania innym osobom.
 5. Wszelkie naczynia używane przez pracowników podlegają codziennej dezynfekcji   w zmywarce szkolnej.
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC lub je wyparzać.

 

§ 31.

Zadania i obowiązki koordynatora programu „Owoce w szkole”

 

 1. Pracownik zobowiązany jest są myć ręce:

1)      Przed kontaktem z produktami;

2)      Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

3)      Po skorzystaniu z toalety;

4)      Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

5)      Po jedzeniu, piciu,;

6)      Po kontakcie z pieniędzmi.

 1. Zobowiązuje się pracownika o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie obowiązujących zasad przy rozdysponowywaniu produktów wśród uczniów.

 

 

ROZDZIAŁ 8

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

§ 32.

 1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:

1)      założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta lub przyłbicy;

2)      umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności oraz zdjęciu rękawiczek
i maseczki i umieszczenie w odpowiednim pojemniku, przyłbica podlega dezynfekcji;

 1. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w szkole zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu rotacyjnego/zmianowanego oraz z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemiologicznego.
 2. 3.       Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie. Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki.

 

§ 33.

 1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.
 2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze, toalety) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:

1)      biurka;

2)      drzwi;

3)      poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie,

4)      klamki;

5)      włączniki światła;

6)      poręcze i uchwyty;

7)      klawiatury komputerów w pracowni i nauczycielskie;

8)      używane przez dzieci przedmioty.

 1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
  z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i przyłbicy ochronnej w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami   w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, pokój socjalny, łazienka, WC).
 3. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:

1)      usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;

2)      sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);

3)      użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);

4)      naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;

5)      przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).

 1. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 2. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 3. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane
  w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:

1)      umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,

2)      zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,

3)      oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty
i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

 

ROZDZIAŁ 9

WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

 • § 34.

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

 

 1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.
 2. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:

1)      techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

2)      techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

3)      zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 

 

 • § 35.

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

 

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
  1. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
   i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do wyznaczonego pojemnika/worka do tego przeznaczonego.
  2. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć / lub dezynfekować ręce.

 

 • § 36.

Postępowanie z korespondencja i dokumentami przychodzącymi do szkoły w czasie ochrony przed koronawirusem

 

 1. Osoba dostarczająca dokumenty typu listy, druki, materiały reklamowe zobowiązana złożyć je w specjalnie przygotowanym pojemniku przy głównym wejściu do szkoły.
 2. Materiały takie podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 3. 3.       Dostarczone przez rodzica dokumenty także podlegają kwarantannie.

 

 

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

 

 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
  w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

 

 

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356)