Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Język polski

Przedmiotowy zakres wymagań z języka polskiego w zdalnym nauczaniu w klasach IV, V, VII,VIII.

W związku z pandemią koronowirusa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, system oceniania zostaje zmodyfikowany na czas nauczania zdalnego.

 1. Uczniowie otrzymują oceny z następujących form sprawdzania wiedzy:
 • praca pisemna
 • odpowiedź ustna
 • aktywność na zajęciach
 • prezentacja
 • referat
 • projekt

 

 1. Głównym kryterium oceniania jest zaangażowanie ucznia w naukę przedmiotu oraz jego aktywność. W mniejszym stopniu ocenie podlega wiedza oraz umiejętności.
 2. Nauczyciel omawia formy pisemne indywidualnie z uczniami poprzez formę mailową lub na konsultacjach audio.
 3. Uczeń otrzymuje wszystkie potrzebne materiały online (np. w postaci linku) od nauczyciela, umieszczone na platformie edukacyjnej.
 4. Na miesiąc przed wystawieniem ocen semestralnych i rocznych uczniowie oraz rodzice są informowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
 5. Rodzice są informowani o postępach uczniów- osiągnięciach i trudnościach(e-dziennik)
 6. Wymagania edukacyjne zostają zgodnie z zaleceniami zmniejszone do wymagań koniecznych, to jest takich, które umożliwiają zrozumienie kolejnych partii materiału przewidzianych programem nauczania.
 7. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są dostosowane do możliwości technicznych sprzętu, jakim uczeń dysponuje.

 

 

Kryteria oceniania

Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania w 
 • danej klasie,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
 • wykazuje dużą samodzielność i kreatywność w wykonaniu zadań,  które oddaje w wyznaczonym terminie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela wykonać zadania,
 • wykonuje prawidłowo wszystkie wyznaczone zadania, oddaje je w wyznaczonym terminie.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do wykonania typowych zadań
  i problemów, w niewielkim stopniu korzysta z pomocy nauczyciela,
 • wykonuje wszystkie wyznaczone zadania, oddaje je w wyznaczonym terminie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do wykonania typowych zadań i problemów,
 • wykonuje część wyznaczonych zadań.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • wymaga znacznej pomocy nauczyciela przy wykonaniu zadań ,
 • nie oddaje w wyznaczonym terminie zadań.

Ocenę niedostateczną  (TYLKO W SZCZEGÓLNYCH WYPADKACH)– otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w
 • programie,
 • nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać prostych problemów, nie oddaje zadań.