Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Geografia i historia

Przedmiotowy zakres wymagań w zdalnym nauczaniu

z historii i geografii

 

     1. Na lekcjach uczniowie uczą się na podstawie podręcznika tradycyjnego, jak               

     i materiałów przysłanych zdalnie przez nauczyciela.

2. Uczniowie otrzymują materiały dydaktyczne do lekcji w postaci m.in. prezentacji multimedialnych, plików video, linków ciekawych stron,  za pośrednictwem maila lub platformy MTeams, itp.

3.  Podczas lekcji online oceniana jest  aktywność uczniów.

4. Uczniowie wykonują zadania w zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub na platformach edukacyjnych tj. MTeams, Learning Apps, gov.pl, e-podręczniki, wordwall.net itp.,

 

I. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

a. karta pracy (zdjęcia, skany)

b. sprawdzian wiadomości, test, kartkówka,

c. analiza źródła historycznego i tekstów kultury,

d. zadania na platformach edukacyjnych

e. prezentacja, nagrania multimedialne

f. zadania pisemne (ćwiczenia do tematu z podręcznika, notatka),

g. terminowość wykonywania zadanych prac.

II. Sposób przesyłania prac:

a. poprzez zadania domowe na platformie Teams

b. przez zadania domowe w dzienniku elektronicznym,

c. e - mail podany przez nauczyciela.

III. Informacja zwrotna do ucznia przekazana będzie w:

a. komentarzu do oceny,

b. wiadomości przez dziennik elektroniczny, e-mail, platformę MTeams

c. na lekcji on-line.

IV. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu.