Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Przyroda

Wymagania edukacyjne z przyrody w czasie nauki zdalnej kl. IV

 

I. Zasady nauki zdalnej na przyrodzie

 

1. Sposób kontaktu nauczyciela z rodzicami i uczniami: dziennik elektroniczny (e- mail), lekcje on line na platformie Teams,

2. Czas wykonywania zdalnej lekcji –  uczniowie uczestniczą w lekcji,  w dniu, w którym mają zajęcia z wf, zgodnie z planem zdalnego nauczania. Jeżeli uczeń ma problemy z uczestniczeniem w lekcji  powinien to zgłosić nauczycielowi. 

3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów: odpowiedź ustna ,  sprawdzian wiadomości, test lub quiz, zadania pisemne, systematyczność logowań i terminowość oddawanych prac,  zadania dodatkowe dla chętnych zaproponowane przez nauczyciela.

4. Sposób przesyłania prac uczniów:  wysłanie prac w formie załącznika w dzienniku elektronicznym,

 

5.Sposób  przekazywania  informacji zwrotną:  informacja dla ucznia i rodzica w dzienniku elektronicznym

 

6.Poprawa oceny: poprawa oceny  po indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie po ustaleniu oceny

 

II.  Kryteria oceniania na poszczególne oceny 

Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów:

 

- odpowiedzi ustne,

- prace pisemne, rysunki, plakaty

- aktywność na zajęciach, zaangażowanie pozwalające stwierdzić, że uczeń opanował przerabiany materiał

- terminowość odsyłania prac

- systematyczny udział w zajęciach

- terminowe rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów

 

ocena celująca:

Uczeń wykonał zadania dodatkowe: opracowanie quizu, zestawu pytań, 

ocena bardzo dobra:

Uczeń systematycznie bierze udział w zajęciach, wykonał prawidłowo zlecone zadania i wysłał je w określonym terminie, otrzymuje plusy za aktywność na lekcji on line,   rozwiązał test, quiz, kartkówkę, kartę pracy na ocenę bdb (według kryteriów statutowych ), prawidłowo odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania. 

ocena dobra

 Uczeń systematycznie bierze udział w zajęciach, wykonał zlecone  zadanie  z małymi błędami i wysłał je w terminie, rozwiązał test, quiz, kartkówkę, kartę pracy  na ocenę dobrą (według kryteriów statutowych), popełnia nieliczne błędy  odpowiadając na pytania nauczyciela, stara się być aktywny na zajęciach

ocena dostateczna

Uczeń nie zawsze  bierze udział w zajęciach, nie usprawiedliwia nieobecności, wykonał zlecone  zadanie  z  błędami, nie wysłał zadania w pierwszym terminie, rozwiązał test, quiz, kartkówkę, kartę pracy  na ocenę dostateczną (według kryteriów statutowych), popełnia  błędy  odpowiadając na pytania nauczyciela, nie stara się  być aktywny na zajęciach, odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania z brakami,  

ocena dopuszczająca

 Uczeń często nie bierze udziału w zajęciach, nie usprawiedliwia nieobecności, wykonał zlecone zadanie z dużą ilością błędów, nie wysłał zadania w terminie, rozwiązał test, quiz, kartkówkę, kartę pracy  na ocenę dopuszczającą (według kryteriów statutowych ) odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania z wyraźnymi brakami. Nie wykazuje się aktywnością na zajęciach.

ocena niedostateczna

Uczeń nie podejmuje zleconych działań.

Ustalenie oceny śródrocznej  -  nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną  biorąc pod uwagę oceny wcześniej uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny w zakresie zadań w obszarze wiedzy lub zleconych zadań. Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie  uzyskanych ocen bieżących).