Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Edukacja wczesnoszkolna

Ocenianie w czasie zdalnego nauczania – edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

 

W klasach I-III ustalono sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności na czas zdalnego nauczania. W tym okresie ocenianie bieżące będzie spójne z przedmiotowymi zasadami oceniania    w edukacji wczesnoszkolnej.

 Ocena bieżąca będzie wyrażona punktami od 2-6 (na czas zdalnego nauczania rezygnujemy z 1pkt.), komentarzem pisemnym  lub słownie poprzez komunikator. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych pozostają takie, jak określone w wymaganiach edukacyjnych dla poszczególnych klas.

 Ocena bieżąca będzie  obejmować następujące formy aktywności w ramach

poszczególnych edukacji:

 1)  polonistycznej:

 wypowiedzi pisemne, w tym między innymi układanie zdań, pisanie swobodnych tekstów, redagowanie tekstów użytkowych, rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń;

  • pisanie, w tym jego graficzna strona;
  • czytanie, w tym czytanie ze zrozumieniem;
  • wypowiedzi ustne, odpowiedzi na pytania, wypowiedzi ukierunkowane pytaniami;

 2) matematycznej:

 • dokonywanie obliczeń matematycznych w zakresie czterech podstawowych działań w zależności od poziomu nauczania;

 • rozwiązywanie zadań tekstowych, w tym wykorzystujących wiadomości                                

i umiejętności praktyczne;

 3) przyrodniczej:

 • założenie i prowadzenie hodowli przyrodniczych, np. rzeżuch, fasola, cebula, itp.;

• prowadzenie kalendarza pogody (wg potrzeb);

• wykonywanie wskazanych ćwiczeń o tematyce przyrodniczej;

 4)plastyczno-technicznej:

 •  wykonywanie prac plastyczno-technicznych na wyznaczony temat, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wysiłek i zaangażowanie ucznia;

 5)muzycznej:

 • słuchanie muzyki, wszelkie formy ekspresji muzycznej;

 6)informatycznej:

 wykonywanie wskazanych ćwiczeń;

 7)ruchowej:

 wykonywanie wskazanych ćwiczeń, znajomość zabaw ruchowych, zabaw dowolnych, postaw prozdrowotnych;

 Zakres aktywności podlegającej ocenie będzie dostosowany do odpowiedniego poziomu nauczania i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

 Wytwory prac uczniów będą dostarczane przez uczniów wraz z rodzicami    z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, programu Teams oraz innych komunikatorów (WhatsApp, Mesenger i inne) w postaci zwrotnych kart pracy, zdjęć, filmików, dokumentów Word, itp.  Forma kontaktu zostanie wyznaczona indywidualnie przez wychowawcę i nauczyciela prowadzącego zdalne nauczanie z uwzględnieniem indywidualnych  możliwości komunikacji ucznia i rodziców.  

       W przypadku, kiedy w wyjątkowych sytuacjach uczeń lub rodzic nie może wysłać pracy  przez wymienione komunikatory, uczeń wykonuje wszystkie zadania zgodnie z dziennym harmonogramem, a po powrocie do szkoły lub   w umówionym terminie  przedstawia nauczycielowi do sprawdzenia. 

       Rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach poprzez:

 • Informacje w dzienniku elektronicznym, rozmowy telefoniczne;

• Informacja zwrotna za pomocą innych komunikatorów( WhatsApp, Mesenger,   i inne).