Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Biologia i chemia

Wymagania edukacyjne z biologii i chemii w czasie nauki zdalnej

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Mateusz Zając

W związku z koniecznością prowadzenia nauczania na odległość wprowadza się aneks do kryteriów oceniania z biologii i chemii.

Podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno –wychowawczych w szkołach lekcje mogą być przeprowadzane przy pomocy: dziennika elektronicznego, platformy teams, stron i serwisów internetowych.

 

1.Co może być oceniane?

 1. karta pracy,
 2. sprawdzian wiadomości, test lub quiz
 3. zadania pisemne (do tematu z podręcznika).
 4. systematyczność logowań i terminowość oddawanych prac
 5. prezentacje, zadania dodatkowe dla chętnych zaproponowane przez nauczyciela.

 

2.Ogólne kryteria oceniania

 • na dotychczasowych zasadach

 

3.Jaki będzie sposób przesyłania prac

 1. załączniki do zadanych prac domowych w dzienniku elektronicznym: “Zadanie domowe”

 

4.W jaki sposób będziemy przekazywać uczniowi informację zwrotną?

 • w postaci komentarzy do wystawianych ocen
 • W postaci ocen w e-dzienniku

 

5.W jaki sposób uczeń może poprawić ocenę?

Poprawa oceny na dotychczasowych zasadach. Jeżeli będzie potrzeba, to po indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem, może być wyznaczony dodatkowy termin poprawy .

Wszystkie materiały udostępniane przez nauczyciela mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu, bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane

 

Aneks do kryteriów oceniania z biologii i chemii w czasie  nauczania zdalnego:

 • nauczyciel realizuje podstawę programową,
 • wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły,
 • wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Brany jest również pod uwagę dostęp ucznia do urządzeń telekomunikacyjnych,
 • w pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania zawarte w opinii i orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia (wiedza, umiejętności) oraz zaangażowanie ucznia,
 • zadania wykonane jako karty pracy, załączone w zadaniach domowych na dzienniku elektronicznym, przesłane przez ucznia w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym lub mailem we właściwym terminie podlegają ocenie – do oceny: bdb
 • zapowiedziane w terminarzu kartkówki i sprawdziany są obowiązkowe do wykonania przez uczniów w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Za brak ich zaliczenia uczeń otrzymuje ocenę niedostateczny.
 • odpowiedzi ustne, aktywność podczas lekcji online, będą uwzględniona w kategorii aktywność.
 • nauczyciel informuje uczniów o treści zadania w zakładce zadania domowe, poprzez wiadomości do uczniów oraz w terminarzu w e-dzienniku.
 • uczeń ma obowiązek przesłać zadanie we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ale nie każde zadanie musi podlegać ocenie przez nauczyciela.
 • nieuzasadnione niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne brakiem zadania ucznia. Za trzy braki zadań uczeń otrzymuje ocenę: niedostateczny.
 • uczeń może umówić się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela,
 • uczeń i jego rodzice powiadamiani są o ocenach w e-dzienniku,
 • uczeń ma możliwość poprawy oceny dopuszczającej i niższej w czasie e-nauczania w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem podczas konsultacji.