Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Wychowanie fizyczne

 

 

 I. Zasady zdalnych zajęć z wychowania fizycznego:

 

 

1. Sposób kontaktu nauczyciela z rodzicami i uczniami: dziennik elektroniczny (e- mail), lekcje on line na platformie Teams, lekcje na platformie e – wychowanie fizyczne

2. Czas wykonywania zdalnej lekcji –  uczniowie uczestniczą w lekcji,  w dniu, w którym mają zajęcia z wf, zgodnie z planem zdalnego nauczania. Jeżeli uczeń ma problemy z uczestniczeniem w lekcji  powinien to zgłosić nauczycielowi.

3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów: odpowiedź ustna w czasie zajęć on-line,  odpowiedzi pisemne dotyczące wiadomości z przeprowadzonych zajęć, przygotowanie zleconego  zestawu ćwiczeń, rozwiązywanie testów, quizów, przygotowanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie plakatu, rysunku, przesłanie wyników z prób sprawnościowych.

4. Sposób przesyłania prac uczniów: udzielenie odpowiedzi na platformie e – wychowanie fizyczne w wiadomości dla nauczyciela,  wysłanie prac w formie załącznika w dzienniku elektronicznym,

 

5.Sposób  przekazywania  informacji zwrotną: informacja dla ucznia i rodzica w dzienniku elektronicznym

 

6.W jaki sposób uczeń może poprawić ocenę?

Poprawa oceny  po indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem,

 

  1. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:

Jeżeli uczniowie, chcą naśladować ćwiczenia zawarte w wysłanych materiałach, muszą mieć zgodę rodziców, opiekunów prawnych. Uczniowie ćwiczenia wykonują pod nadzorem rodziców. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jeżeli rodzic ma wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonywanych ćwiczeń, to uczeń nie powinien tych ćwiczeń wykonywać.

 

II. Obszary podlegające ocenianiu:

 

1. Postawa i zaangażowanie – uczeń współpracuje z nauczycielem, podejmuje zadania, wykonuje polecenia, przestrzega terminowości wykonania zadań

2. Systematyczność – uczeń systematycznie uczestniczy w lekcjach, systematycznie  zaznacza obecność  na platformie e – wychowanie fizyczne, za systematyczne uczestnictwo w zajęciach SKS ocena celująca.

3. Wiadomości -  uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach dotyczących: edukacji zdrowotnej, zasad i przepisów gier, olimpizmu, historii sportu, aktywności sportowej udziela odpowiedzi na zadane pytania.

4. Aktywność fizyczna (tj. uczeń potrafi opowiedzieć o jak powinna wyglądać jego aktywność fizyczna w warunkach domowych, wie jakie są rekomendacje dotyczące udziału w aktywności fizycznej w swoim wieku, wykonuje diagnozę sprawności fizycznej ,  wybiera bezpieczne miejsce do wykonania zadania sprawnościowego)

 

III. Kryteria na poszczególne oceny

ocena celująca:

Uczeń wykonał zadania dodatkowe: prezentacja multimedialna, przygotował zestaw ćwiczeń treningowych, opracowanie quizu,

ocena bardzo dobra:

Uczeń zawsze  potwierdza swoją obecność na platformie e – wychowanie fizyczne, wykonał prawidłowo zlecone zadania i wysłał je w określonym terminie, otrzymał trzy plusy za aktywność na lekcji on line, wykonał cztery kolejne zadania na plusy, wykonał w terminie zlecone próby sprawnościowe i wysłał wyniki, rozwiązał test, quiz na ocenę bdb, odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania, wykonał w terminie zlecone próby sprawnościowe i wysłał wyniki.

ocena dobra:

Uczeń wykonał trzy  z czterech  zadań na plusy,  nie wykonał jednej z prób sprawnościowych, stara się udzielić poprawnej odpowiedzi na zadawane pytania, nie potwierdził obecności na platformie e – wychowanie fizyczne (do dwóch razy w ciągu trzech tygodni.) wysłał zadanie  z małymi błędami,  rozwiązał test, quiz  na ocenę dobrą,

ocena dostateczna

Uczeń wykonał dwa  z czterech  zadań na plusy,  wykonał  część zleconych prób sprawnościowych wysłał wyniki przekraczając ustalony termin, odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania z brakami, nie potwierdził obecności na platformie e – wychowanie fizyczne (do trzech razy w ciągu trzech tygodni.),  wysłał zadanie  z błędami, rozwiązał test, quiz  na ocenę dostateczną

 

ocena dopuszczająca

Uczeń wykonał jedno  z czterech  zadań na plusy,  wykonał tylko jedną  próbę sprawnościową,  nie potwierdził obecności na platformie e – wychowanie fizyczne (do czterech razy w ciągu trzech tygodni.)  wysłał zadanie  z dużymi  błędami, odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania z wyraźnymi brakami.

 

ocena niedostateczna

uczeń nie podejmuje zleconych działań, nie potwierdza obecności na platformie e – wychowanie fizyczne

 

Ustalenie oceny śródrocznej i rocznej -  nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną  biorąc pod uwagę oceny wcześniej uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny w zakresie zadań w obszarze wiedzy lub zleconych zadań. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana na podstawie uzyskanych ocen bieżących).