Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Matematyka

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

obowiązujący w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 1. 1.      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami poprzez:
 • e - dziennik,
 • platformę Microsoft Teams,
 • inne, wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej.
 1. 2.      Lekcje odbywają się w dniach ujętych w planie lekcji klasy, a lekcje on-line odbywają się zgodnie z godziną ujętą w planie lekcji klasy.
 2. 3.      Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności do indywidualnych sytuacji. Brane będą pod uwagę aktywność, systematyczność i postępy ucznia.
 3. 4.      Określa się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
 • samodzielna praca uczniów np. karty pracy, ćwiczenia, rozwiązywanie zadań,
 • testy online, quizy,
 • dodatkowa aktywność (zadania dodatkowe),
 • terminowość odsyłania prac,
 • obowiązkowe zadania domowe.
 1. 5.      W ocenianiu bieżącym zachowane są progi:
 • 91% - 100% - bardzo dobry (5)
 • 90% - 75 % - dobry (4)
 • 51% - 74% - dostateczny (3)
 • 31% - 50% - dopuszczający (2)
 • 0%- 30% - niedostateczny (1)
 1. 6.      Uczeń może być oceniany podczas rozmowy on-line  w czasie rzeczywistym (lekcja on-line zgodnie z planem lekcji).
 2. 7.      Uczeń ma prawo poprawić ocenę. Do oceny na koniec roku liczyć się będą obydwie oceny.
 3. 8.      Zaliczenia w/w form pisemnych i ich poprawy odbywać się będą w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 4. 9.      W przypadku sprawdzianów, testów, obszerniejszych materiałów czy kartkówek nauczyciel może zastosować sprawdzenie w formie on-line np. na stronie Quzizz, Testportal lub innej umożliwiającej przeprowadzenie testów.
 5. 12.  Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenie będą podlegały sumienność, terminowość i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela.
 1. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki ma obowiązek je zaliczyć  w formie i czasie ustalonym z nauczycielem.
 2. Wszystkie oceny uzyskane w czasie zdalnego nauczania są ważne i wliczane do oceny końcoworocznej.

OCENIAJ=DOCENIAJ