Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Technika

Przedmiotowy System Oceniania z techniki

obowiązujący w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 1. 1.      Ocenianie ma na celu:
 • monitorowanie pracy ucznia
 •  przekazywanie informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów
 •  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
 • motywowanie go do dalszych postępów w nauce
 1. 2.      Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:
 • prace praktyczne/wytwórcze
 • aktywność w pracy zdalnej (np. wykonywanie zadań dla chętnych, systematyczność odsyłania prac)
 •  projekty
 • samodzielne uzupełnianie przez ucznia karty pracy lub ćwiczeń
 • E-learning

 Uwaga: Częstotliwość zadawania prac zależy od bieżącego materiału, predyspozycji uczniów oraz możliwości technicznych.

 1. 3.      Oceny uzyskane przez uczniów nauczyciel systematycznie wpisuje do dziennika elektronicznego.

Progi procentowe dla uzyskania poszczególnych ocen:

 • 91% - 100% - bardzo dobry (5)
 • 90% - 75 % - dobry (4)
 • 51% - 74% - dostateczny (3)
 • 31% - 50% - dopuszczający (2)
 •  0%- 30% - niedostateczny (1)
 1. 4.      Podstawowym narzędziem pracy na odległość będzie aplikacja Microsoft Teams oraz Mobidziennik.
 2. 5.      Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności do indywidualnych sytuacji (także sytuacji zdrowotnej).
 3. 6.      Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone zadania należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 4. 7.      Brak oddania/wysłania pracy skutkuje oceną niedostateczną.
 5. 8.      Uczeń ma prawo poprawić ocenę. Obie oceny liczone są do średniej.
 6. 9.      OCENIAJ=DOCENIAJ :)