Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Informatyka

 

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki

obowiązujący w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 1. 1.      Zajęcia będą się odbywały za pomocą :
 • platformy edukacyjnej Microsoft Teams,
 •  e – dziennika - Mobidziennik.
 1. 2.      Lekcje odbywają się w dniach ujętych w planie lekcji klasy, a lekcje on-line odbywają się zgodnie z godziną ujętą w planie lekcji klasy.
 2. 3.      Badanie kompetencji ucznia z informatyki odbywa się za pomocą:
 • wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela, aktywność,
 • ćwiczenia wykonane w środowisku programowania,
 • prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych,
 • prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo.
 1. 4.      Na zajęciach będą wykorzystanie materiały dostępne na stronie wydawnictwa Migra, korzystanie z platformy baltie.net. lub innych.
 2. 5.      Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.
 3. 6.      Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności do indywidualnych sytuacji. Brane będą pod uwagę aktywność, systematyczność i postępy ucznia.
 4. 7.      Brak oddania/wysłania pracy skutkuje oceną niedostateczną.
 5. 8.      Uczeń ma prawo poprawić ocenę. Obie oceny liczone są do średniej.
 6. 9.      Oceny uzyskane przez uczniów nauczyciel systematycznie wpisuje do dziennika elektronicznego.
 7. 10.  OCENIAJ=DOCENIAJ :)