Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Fizyka

FIZYKA

Wymagania edukacyjne z fizyki  podczas zdalnego nauczania

W związku z koniecznością prowadzenia nauczania na odległość, lekcje mogą być przeprowadzane przy pomocy: dziennika elektronicznego, platformy MTeams, stron i serwisów internetowych.

Lekcje prowadzone są on-line zgodnie z planem.

 

 1.Ocenie podlega

  1. karta pracy,
  2. sprawdziany wiadomości,
  3. kartkówki
  4. zadania pisemne
  5. systematyczność logowań i terminowość oddawanych prac

 

2.Ogólne kryteria oceniania tak jak dotychczas

Prace pisemne

            100% + dod zada  celujący

90% - 99% - bardzo dobry

89% - 75 % - dobry

74% - 50% - dostateczny

49% - 31% - dopuszczający

0%- 30% - niedostateczny

3. Prace i zadania muszą być przesłane w zakładce PRACE w aplikacji MTeams w terminie podanym w aplikacji MTeams. W uzasadnionych przypadkach można wysyłać zadania na edziennik po uzgodnieniu z nauczycielem.

4.  Zaliczenia form pisemnych i ich poprawy odbywać się będą w wyznaczonym przez nauczyciela terminie w formie on-line umożliwiającej przeprowadzenie testów. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu do dwóch tygodni od napisania go przez klasę. Poprawie podlega tylko ocena niedostateczna, którą można poprawić w ciągu dwóch tygodni od napisania go przez klasę.

5.Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenie będą podlegały sumienność, terminowość i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela.

6. Wszelkie informacje uczeń otrzymuje na edzienniku lub aplikacji MTeams. Uczeń i jego rodzice powiadamiani są o ocenach za pomocą e-dziennika.

7. Oceny uzyskane podczas zdalnego nauczania są są ważne i wliczane do oceny śródrocznej i  końcoworocznej.