Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sp3skawa.edu.pl/

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie

  • Data publikacji strony internetowej: 2006-02-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-04-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- zdjęcia nie posiadają opisów.
- załączniki nie posiadają dostępnej treści.
- załączniki nie posiadają dostępnych opisów.

 

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

 

Deklaracja dostępności została przygotowana samodzielnie

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Krupowski sp3skawa@rabawyzna.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 86 006 lub 515062114. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkoła nie posiada miejsca parkingowego, które jest oznaczone znakiem informacyjnym D – 18 a i T 29. Osoby z niepełno sprawnościami mogą skorzystać z ogólnodostępnego parkingu, który znajduje przy budynku Szkoły w odległości ok. 30 m od wejścia do budynku Szkoły. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa bez przeszkód architektonicznych o gładkiej nawierzchni.

Dostępność wejścia do budynku.

Wejście główne do budynku znajduje się na frontowej ścianie budynku o numerze 278 w miejscowości Skawa, blisko drogi powiatowej Skawa-Jordanów. Jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawonościami - posiada pochyły podjazd i szerokie drzwi. Drzwi wejściowe są łatwo otwieralne, posiadają także dzwonek umożliwiający wezwanie pomocy w razie problemów.

Tłumacz języka migowego.

Wśród pracowników Szkoły obecnie nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się językiem migowym. Gabinet Dyrektora i sekretariat znajdują się na pierwszym piętrze. W razie potrzeby udzielenia informacji osobie z niepełnosprawnościami pracownicy obsługi lub dostępni nauczyciele wzywają Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

Komunikacja pozioma.

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Rozkład pomieszczeń budynku jest rozpisany przy wejściu głównym na tablicy informacyjnej.

Komunikacja pionowa.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie nie posiada windy.

Prawo wstępu z psem asystującym.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem po uprzednim zgłoszeniu dyrekcji.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkoła posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich, która umiejscowiona jest na poziomie wejścia głównego.

Artykuły